ТЕМА 9. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Апостроф в словах іншомовного походження

Апостроф ставиться перед я, ю , є, ї

Апостроф не ставиться

1. Після приголоснихб, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: пєдестал, Барбє, Руж є.

1. Перед ЙО: курйоз.

2. Після кінцевого приголосного префікса: ад’ютант, ін’єкція, кон’юктивіт.

2. Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного: бязь, рюш, фюзеляж, Гюго, Мюллер.

3. В іншомовних власних назвах після частокД (від де), О:Жанна дАрк, ОКейсі, Д ’Артаньян.

4. Між частинами складних слів: транс' європейський, пан'європейський.М’який знак в словах іншомовного походження

М’який знак пишеться після д, т, з, с, л, н

М ’який знак не пишеться

1. Перед я, ю, є, ї, йо: конферансьє, ательє, Віньї, мільйон.

1. Перед я, ю, коли вони пом’якшують попередній приголосний і позначають звуки [а],[у]: маляр, мадяр, нюанс, Дюма.

2. Відповідно до вимови після л перед приголосним: фільм, альбатрос; Нельсон, але: залп, катафалк.

3. Відповідно до вимови в кінці слів:магістраль, Рафаель, але: бал, шприц, Суец.Подвоєння в словах іншомовного походження

Подвоєні приголосні

Приголосні не подвоюються

1. В окремих загальних назвах: бонна, ванна, манна, вілла, мотто, брутто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, дурра, мірра, мадонна, мулла, аннали, гетто, донна, мокко, панно .

1. У загальних назвах: бароко, бравісимо, інтермецо, група, шасі.

2. У власних іншомовних назвах і похідних словах: Андорра, андоррський, Марокко, марокканець, Апенніни, Лонгфелло, Діккенс, Брюссель, Яффа, Ніцца, Торрічеллі, Дарданелли, Міссісіпі, Ассирія, але: Гавана, Касабланка, Мадагаскар, Лісабон.

2. В українізованих запозичених іменах відповідно до вимови букви звичайо не подвоюються: Іполит, Кирило, Інеса, Агнеса, але: Аполлон, Стелла, Віолетта, Емма, Палладій, Белла, Ізабелла, Одіссей, Алла, Віссаріон, Геннадій, Еммануїл, Жанна, Інна.

3. При збігу однакових приголосних префікса і кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: ірраціональний (раціональний), контрреволюція (революція), імміграція (міграція), але: еміграція, емігрант, конотація, анотація.И, І, Ї, Е, Є, У в словах іншомовного походження

И пишеться :

1) у загальних назвах після приголосних д, т, з,с, ц, ж (дж), ч, ш, р (ДеТи ЗСи Цю ЧаШу ЖиРу) перед наступним приголосним: дизель, інститут, зиґзаґ, позиція;

Винятки: бурмистер (але: бургомістр), бинт, химера, вимпел, графин, кипарис, кит, мигдаль, миля, скипидар, спирт, шпиталь; башкир, калмик, киргиз, кинджал, кизил, кисет, кишлак, шп инат, кишмиш, диякон; у словах церковного вжитку :єпископ, митра, митрополит, хри стиянство, херувим;

2) у географічних назвах із кінцевими -ида, -ика: Антарктида, Атлантида, Флорида; Адріатика, Америка, Антарктика, Арктика, Атлантика, Африка, Балтика, Корсика, Мексика;

3) у географічних назвах та прізвищах після приголосних дж, ж , ч, ш, щ і ц перед приголосним: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Гемпш ир, Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, Ци церон, Чингісхан, Чикаго, Чилі; але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші, Шіофок;

4) у географічних назвах після р, д, т перед наступним приголосним (крім й): Великобританія, Крит, Тибет, Корди льєри, Сардинія.

5) у назвах: Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Китай, Пак истан, Сиракузи, Сирія, Сици лія, Вифлеєм,Мексика, Колхида, Кирги зія, Узбекистан.

І пишеться:

1) на початку слова: і дея, інструкція,; Індія, Іспанія; Ібсен, Ізабелла;

2) після приголосного перед голосним та й: артеріальний, фіалка, аудієнція, радій; Б іарріц, Фіуме; Віардо, Оссіан, Фі ораванте.

3) після всіх приголосних (крім шиплячих та ц) в особових іменах і в географічних назвах: Лісабон, Міссісіпі, Монтеві део, Ніл, Севілья, Сідней, Білло, Грімм, Дідро, Дізель, Овідій, Росс іні.

4) у кінці незмінюваних слів: журі, жалюзі, Сочі.

5) в усіх інших випадках після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним: бізнес, пілот, вібрація, академік, ф інанси, гіпопотам, логічний.

Ї пишеться:

після голосних: альтруїзм, наївний, егоїст

Є пишеться:

1) на початку слова, коли іншомовне е вимовляється як [ йе]: Ємен, єгер, єнот;

2) після апострофа, е, і, й, ь: В'єтнам, конвеєр, інгредієнт;

3) у слові траєкторія.

Е пишеться:

1) на початку слова: екватор, е тап, енергія;

2) в середині, в кінці слова після твердого приголосного: ідеал, театр, макраме, філе;

3) після голосного, крім е, і: дуель, силует, фаетон.

У пишеться:

після ж, ш у французьких словах: журі, брошура, парашут, Жуль Верн, а також у словах парфуми, парфумерія.

Виконайте завдання:

87. Запишіть слова у дві колонки: з апострофом і без нього. Поясніть правопис цих слів.

Інтерв...ю, б...юджет, грав...юра, деб...ют, к...ювет, інтер...єр, ін...єкція, кар...єра, кон...юктура, кур...йоз, кур...єр, к...юре, Лур...є, Монтеск...є, б...юлетень, прем...єра, п...єдестал, Руж...є, бар...єр, комп...ютер, п...юпітр, ад...ютант, б...язь, транс...європейський, ф...юзеляж, верф...ю, миш...як, пан...європейський, кон...юктивіт.

88. Поставте, де потрібно, м який знак. Поясніть правопис слів.

Авін..йон, н..юанс, фл..юс, сен..йор, дуен..я, д..юйм, фл..югер, модел..єр, Кордил..єри, с..южет, Гот..є, бутон..єрка, т..юрбан, ател..є, цел..юліт, пен..юар, горел..єф (вид скульптури), бл..юз, бел..етаж (перший ярус лож над партером і амфітеатром у театральному залі), порт..є, нат..юрморт, дос..є, конферанс..є, с..юїта, Люс..єн, Лавуаз..є, Пхен..ян, компан..йон, монпас..є, камуфл..яж.

89. На місці крапок поставте и, і або ї та поясніть закономірність їх вживання та написання.

Пр..ор..тет, с..мб..оз, хр..зантема, пр..мітив, д..версія, кр..терій, д..в.. зія, ульт..матум, д..ктат, д..скус..я, т..раж, реж..м, р..тм..ка, бр..гада, юр..д..чний, міт..нг, математ..к, с..гнал, ветер..нар, ф..з ..ка, ц..рк, пар..тет, інж..нер, інст..тут, ізоляц..я, ж..р, такс.., пар.., пон.., с..нус, бр..кет, інд.. катор, матр..ця, с..рена, ш..мпанзе, ц..тата, ант..лопа, ор..г..нал, Лейпц..г, Р..вьєра, Ка..р, Мадр..д, С..ц..лія, Ц..церон, Ваш..нгтон, Аргент..на, Н..л, Ч..каго, Браз..лія, Аф..ни, Кр..т, К..пр, Л..ван, Велика Бр..танія, Пот.., Ч..каго, Пак..стан, С..рія, С..дней, Б..рма, Алж..р.

90. Випишіть слова, у яких на місці пропуску треба поставити апостроф.

Б..юджет, Х..юстон, компан..йон, ад..ютант, дос..є, Кордил..єри, Рейк..явік, кутюр..є, ескадрил..я, ін..єкція, марсел..єза, вар..єте, сомел..є, ател..є.

91. Замість крапок поставте е або є відповідно до правил їх уживання.

Р...ф...рат, клі...нт, аг...нтура, ад...кватний, адр...налін, фе...ричний, ал...бастр, ф...йл...тон, він...гр....т, ал...горія, фой..., ан...ст....зія, про...акція, д...з...ртир, р...кордсм...н, г...н...ральний, ко...фіці...нт, ф...ном...нальний, д...лікатний, інт...л...актуальний, тра...кторія, інгр...ді...нт, Ф...й...рбах.

92. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть слова, де збереглося подвоєння букв.

Ас…иміляція, ак…орд, ман…а, фін…, кас…ета, ак…ордеон, ак…умулятор, артил…ерист, тон…а, дрес…ирувати, ком…ентатор, бон…а, п’ятитон...ка, крос..., і...міграція, ал...ея, ап...реляція, інтермец...о, брут...о, гал...ерея, бюл...етень, барок...о, новел...а, кол...екція, віл...а, кас...ир, діаграм...а, ван...а, депрес...ія, нет...о, пан...о, кол...ега, Мек...а, Го...ландія, а...сорті, марок...анець, конгрес.., дес…ерт, вет..о, ан..отація, іл…юзія, Ніц..а, е..міграція, мул..а, контр..еволюційний, Ахіл..ес, ін…овація, Калькут..а, Гаван..а.

93. Випишіть слова без подвоєння літер.

Бру..о, мул..а, гет..о, гол..андець, буд..ист, ан..отація, новел..а, Ген..адій, мот..о, ніп..ель, Брюс..ель, ван..а, бон..а, ал..ея, барок..о, антен..а, рал..і, вет..о, марок..анець, ім..унітет, нарцис.., оперет..а, ан..али, конфет..і, Ват.. .

94. Перепишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф, поясніть правопис слів іншомовного походження.

Ун..верс..тет, ж..рі, парф..мерія, ауд..єнц..я, міл..он, медал..он, ..скадр..л..я, бенеф..с, тра..ктор..я, акс..ома, Г..малаї, Га..ті, Т..бет, кар..єра, ал..янс, н..юфаундленд, ад..ютант, р..тор..ка, Л..в..я, Вав..лон, колон...а, нет..о, кон..юктура, Пхен..ян, миш...як, кольорова гам..а, тон..а, л..брет..о, кур..оз, адаж..о, адм..н..страц..я, Корд..л..єри, к..нджал, глад..олус, д..абет, р..юкзак, п..юпітр, к..сет, г..рлянда, л..ценз..я, шас..і, ре..стр, Монтеск..є, бар...єр, Лур..є, Жанна д..Арк., О...Дейл, О..Генрі, дез...нфекція, Н..ютон, фільм Він..ї, Андор..а, сюр..реалізм.

95. Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и, і, ї, е, є, у , подвоєних приголосних.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, иона, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифферениация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

96. Перекладіть українською мовою.

Масса, тонна, сумма, шоссе, пассажир, комиссия, грамм, грамматика, ванна, металл, динамо, коллектив, аппетит, группа, аллея, территория, вилла, коллекция, либретто, манна, дивизия, орфография, интеллигент, привелигированный, Тициан, дезинформация, ватт, Башкирия, шиньон, диадема, тиара, Сицилия, синусоида, мозаика, вариант, кофеин, Одиссей, Дарданеллы, Диккенс, пессимист, калькуттский, доллар, анналы, ипподром, финн, Изабелла, регресс, Ватт.

97. Поставте, де потрібно, м’який знак чи апостроф у словах іншомовного походження. Слова випишіть у три колонки: у першу – з м’яким знаком, у другу – з апострофом, у третю – без м’якого знака й апострофа. Поясніть правопис та значення поданих слів.

Суб..єкт, Х..юстон, авен..ю, автопавіл..йон, прем..єра, батал..йон, бл..юз, бл..юмінг, бутон..єрка, б..юро, ін..єкція, вол..єра, дез..інформація, дос..є, дубл..яж, П..ємонт, Ф..єзоле, бар..єр, кон..юнктура, п..юпітр, ар..єргард, ател..є, транс..європейський, ф..юзеляж, порт..є, шев..йот, ад..ю, Руж..є, монпас..є, д..юшес, з..економити, камарил..я, конферанс..є, ал..янс, кур..йоз, к..юрі, Лавуаз..є, л..юкс, мад..яр, барел..єф, мезал..янс, кон..як, модел..єр, Мол..єр, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прес-пап..є, рант..є, Рив..єра, інтерв..ю, б..юджет, грав..юра, деб..ют, інтер..єр, ком..юніке, кон..юктивіт, кур..єр, к..юре, б..юлетень, об..єкт, Д..Артаньян, О..Хара.

99. Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, букви.

1. Луна струною зодчого Растрел..і Андріївський блакитно-білий храм. 2. Перлиною мистецького стилю українського барок..о вважають Браму Заборовського у Києві. 3. Це з тебе пан..у сотниківну Григорій Квітка написав. 4. Всі Магел..ани, звідки рушали, туди й повертались завжди. 5. Се з Мек..и караван до Сирії прямує із здобиччю морських пучин глибоких. 6. На валютних біржах Лондона, Парижа, Цюріха, Нью-Йорка, Йоган..есбурга спалахнула чергова лихоманка, знову катастрофічно впав курс дол..ара. 7. Хоч кривда і брехня псували ап..етит, я чорний хліб життя мочав у мед іл..юзій. 8. Мене в житті також не тішив штиль, не падала з висот небесна ман..а. 9. Стану, зайду за ріг, ніби нічна ман..а. 10. Юридичне обгрунтування прав людини має вияв у Англійському біл..і про права (1215), Французькій декларації прав людини (1789), Біл..і про права США (1791). 11. І профес..ора вухо чутливе слуха серце ліричне моє. 12. Опада останнє листя і яснить ал..ею.

100. Уставте на місці крапок м’який знак або апостроф.

Компан..йон, кон..юктивіт, В..єтнам, Робесп..єр, С..юзен, сен..йор, мес..є, курт..є, кал..ян, сек..юриті, інтерв..ю, вол..єр, квартир..єр, ад..ютант, ал..янс, бруцел..оз, квінтил..йон, Мол..єр, Ам..єн, Ет..єн, Ар..єрсцена, папіл..йотки, мантил..я, ател..є, прес-пап..є, лос..йон, об..єкт, грил..яж, кабал..єро, кутюр..є, курт..є, кал..ян, сек..юриті, Рив..єра, барел..єф, б..єф, ескадрил..я, вар..єте, гіл..йотина, бул..дог, тер..єр.

101. Запишіть слова з подвоєнням та без подвоєння.

Мір..а, гол..андець, Гава..на, ахі..лесова п’ята, кол..екція, віл..а, кас..ир, ам..ортизація, ім..ігрант, контр..еволюційний, ал..егро, ан..али, ан..омалія, ас..орті, оп..онент, ан..улювати, сюр..еалізм, Ніц..а, піц..а, кор..еспондент, папарац..і, новел..а, каравел..а, Міс..урі, кілограм.., ман..а, баронес..а, ван..а, марок..анець, пас..ажир, андор..ський, мас..аж, трас..а, інтермец..о, бестсел..ер, пен..і, Джон..і, Бет..і.

Виконайте тестові завдання:

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А такс..ст, реч..татив, Брат..слава
Б бр..танець, федерац..я, Пак..стан
В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д
Г кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація
Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А т..нденція, каз..но, Аргент..на
Б ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон
В дез..нфекція, д..зель, кор..да
Г шн..цель. д..лема, ч..лійський
Д м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

3. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка А в..мпел, Корс..ка, патр..от
Б к..шлак, Грец..я, к..парис
В Корд..льєри, граф..н, Кр..т
Г ліценз..я, ск..пидар, сп..рт
Д ц..стерна, М..лан, б..зон

4. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А пар.., в..тамін, грац..озний
Б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет
В інц..дент, б..сквіт, аж..отаж
Г р..туал, п..церія, симпоз..ум
Д провінц..я, пав..льйон, с…нус

5. Літеру і на місці пропуску треба писа ти в кожному слові рядка
А м..шень, соц..олог, Ч..каго
Б Флор..да, нотар..ус, к..моно
В г..рлянда, лаб..ринт, Т..бет
Г сандв..ч, ек..паж, Дон К..хот
Д Мер..ме, станц..я, шп..нат

6. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка
А Апол..он, ан..али, тон..а
Б Філіп..іни, одіс..ея, кол..егія
В От..ава, брут..о, артил..ерист
Г Лозан..а, колон..а, пан..а
Д Коп..енгаген, пен..і, ім..іграція

7. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку
А монументальна стел..а
Б цікава кампанел..а
В українське барок..о
Г потужність один ват..
Д гам..а-проміння

8. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в рядку
А новозбудована віл..а
Б кольорова гам..а
В філософ Кампанел..а
Г вродлива Стел..а
Д відомий фізик Ват..

9. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
А бал..ада, кас..ета, спагет..і
Б піц..ерія, режис..ер, дон..а
В фін..ський, мас..а, брут..о
Г Мек..а, сирок..о, барок..о
Д ак..орд, пан..о, лібрет..о

10. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А магістрал.., асфал..т, пап..є-маше
Б барел..єф, рел..єфннй, п..єса
В порт..єра, міл..ярдер, бал..зам
Г б..юлетень, грил..яж, Мол..єр
Д дос..є, мад..ярський, модел..єр

11. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А н..юанс, Пхен..ян, компан..йон
Б монпанс..є, біл..ярд, пас..янс
В модел..єр, бутон..єрка, л..юстра
Г конферанс..є, Н..ютон, мал..ярія
Д ател..є, кан..йон, кур..йоз

12. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка
А к..янті, кон..юнктура, П..ємонт
Б валер..яна, ридик..юль, вар..єте
В прем..єра. Барб..юс, ар..єргард
Г круп..є, Х..юстон, М..юнхен
Д ад..юнкт, манік..юр. В..єтнам

13. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка
А кутюр..є, Олів..є, грав..юра
Б мар..яж, м…юслі, Рейк..явік
В п..єдестал, деб..ют, комп..ютер
Г диз..юнкція, об..єктив, б..юст
Д кеш..ю, Монтеск..є, екстер..єр

14. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті
А фієста, епископ, парфуми
Б етикет, кутюрьє, Стелла
В брошура, шприц, ілюзія
Г парфумерія, діез, феєрія
Д жульєн, парашют, фойє

15. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті
А сюіта, Пакистан, гіпотеза
Б капюшон, пінцет, спанієль
В хоббі, фельєтон, Вавилон
Г сюрреалізм, одісея, дуель
Д Жуль, дезинформація, еклер

16. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті
А за кілька миль від Бона
Б дивовижна архитектура Марокко
В віллу прикрашає статуя Афродіти
Г президентський палац у Талінні
Д античне й бароккове мистецтво

Теми