ТЕМА 3. ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ.

Найпоширеніші чергування приголосних звуків:

г – з – ж: нога – на нозі – ніжка;

к – ц – ч: рука – на руці – ручка;

х – с – ш: муха – на мусі – мушка.

Чергування відбувається при словозміні іменників:

- при відмінюванні іменників: круг — у крузі, свекруха — свекрусі;

- у кличному відмінку іменників чоловічого роду: друг — друже, чоловік — чоловіче, пастух — пастуше;

- у давальному відмінку іменників жіночого роду: дочка — дочці;

- у місцевому відмінку всіх трьох родів: берег — на березі, рік — у році, мачуха — мачусі.

При словотворенні іменників:

- жіночого роду за допомогою суфіксів -к(а), -ечк(а), -еньк(а): книга — книжка, рука — ручка.

Чергування приголосних у коренях дієсловах:

з – ж : возити – вожу, лазити - лажу;

т – ч: летіти – лечу, крутити – кручу;

х – ш: колихати – колишу;

с – ш: носити – ношу, писати – пишу;

г – ж: могти – можу, лягти – ляжу;

д – дж: ходити – ходжу, водити – воджу;

зд – ждж: їздити – їжджу;

ст – щ: мастити – мащу, ростити – рощу;

к – ч: кликати - кличу;

ск – щ: верескнути – верещати.

Зміни приголосних при словотворенні та словозміні:

Зміни приголосних при додаванні суфіксів ськ(ий), ств(о):

1) г, ж, з + ськ (ий) = зьк(ий): Запоріжжя – запорізький, Волга – волзький, але: герцог - герцогський.

г, ж, з + ств(о) = зтв(о): боягуз – боягузтво, убогий - убозтво.

2) к, ч, ц + ськ(ий) = цьк(ий): козак – козацький, митець – митецький, але: Дамаск – дамаський, Мекка – меккський, Кембридж - кембриджський, тюрки – тюркський, баски – баскський, Ірак - іракський, Нью-Йорк - нью-йоркський.

3) х, ш, с + ськ(ий) = ськ(ий): Сиваш – сиваський, Полісся – поліський товариш – товариський, але: казах – казахський, падишах - падишахський, Цюрих – цюрихський, Ла-Манш - ла-маншський.

х, ш, с + ств(о) = ств(о): товариш – товариство, птах - птаство.

Зміни інших приголосних, що відбуваються перед –ськ(ий), -ств(о), на письмі не передаються: солдат – солдатський; люд – людський, людство.

Слово ясський пишеться з двома с, бо основа (Ясси) закінчується на с, так само як і слово ніццький (Ніцца).

Зміни приголосних при додаванні суфікса –ин(а):

1) цьк(ий) + ин(а) = чч: кріпацький – кріпаччина, донецький - Донеччина, але: галицький – Галичина

2) -ськ-, -ск-, -сок- + ин(а) = щ(ина): Харківський – Харківщина, ліска - ліщина, віск – вощина, пісок– піщина, тріскати – тріщина.

Зміни приголосних при додаванні суфікса –ан-:

–ск-, -шк- + ан = щ(аний): пісок – піщаний, дошка – дощаний.

Зміни приголосних перед суфіксом –н-:

к, ц, + н = чн(ий): молоко – молочний, рік – річний, сонце – сонячний, серце – сердечний, але: мірошник, рушник, соняшник, сердешний (бідолашний), торішній.

Зміни приголосних при творенні вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників та прислівників:

1) г, ж, з + ш = жч: дорогий – дорожчий, близький – ближчий, але: легкий – легший.

2) с + ш = щ: високий – вищий, вище.

Виконайте завдання:

28. Поставте дієслова в першій особі однини.

Берегти, казати, пекти, лягти, гасити, годити, гасити, плескати, розводити, махати,блистіти, ліпити, любити, крутити, радити, чистити, купити, платити, плакати, возити, їздити, громити, відкусити, свистіти, дихати.

29. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

Світити – сві...у, відпустити – відпу...у, хотіти – хо...у, кадити – ка...у, низький – ни...ий, городити – горо...у, мастити – ма...у, сидіти – си...у, відплатити – відпла...у, косити – ко...у, мостити – мо...у, гладити – гла...у, просити – про...у, котити – ко...у, крутити – кру...у, гасити – га...у, вузький – ву...ий, дужий – ду...ий.

30. Запишіть слова, виправляючи в них помилки.

Черкасчина, Галиччина, кременчукський, Віннитчина, студенський, блисчати, печенігський, волгський, дорошчий, Туретчина, фашиський, душчий, казаський, золотонішський, товаришський, братский, запоріжзький, киргижзький, Звенигороцський, Мелащин, людский, кріпатчина, сердетчний, птахство, чешський, сонячник, брязчу.

31. Від поданих іменників утворіть прикметники, додаючи суфікс –ськ(ий). Від яких слів ще можна утворити іменники з суфіксом –ств(о)?

Воронеж, Острог, Петербург, Ясси, Ніцца, печеніг, калмик, Гадяч, Рига, боягуз, чех, Галич, Дрогобич, Прилуки, латиш, козак, німець, ремісник, кравець, робітник, наймит, студент, Овруч, Буг, волох, половець, селяни, Онега, черкес, викладач, Кременчук, Кривий Ріг.

32. Утворіть від поданих слів за допомогою суфікса –ськ- прикметники і, де можливо, за допомогою суфікса –ств- іменники. Поясніть звукові зміни.

Гадяч, жінка, Козелець, Онега, чех, Полісся, француз, студент, чуваш, робітник, Бахмач, узбек, Миргород, Ятрань, читач, Закарпаття, Оскіл, Несвіж, Золотоноша, Волгоград, дивак, якут, Арал, Арциз, юнак, Трускавець, Дрогобич, казах, словак, латиш, Лохвиця, Глеваха, Вятка, баск, Острог, Кам’янка.

33. Від поданих іменників (назв етнічних груп населення) за допомогою суфікса –ськ- утворіть прикметники (назви мов).

Таджики, курди, латиші, узбеки, казахи, абхазці, калмики, українці, росіяни, білоруси, татари, грузини, литовці, киргизи, чуваші, якути, каракалпаки, перм’яки, гагаузи, нанайці, туркмени, кумики, лаки, башкири, турки, печеніги, половці, німці, коряки, ескімоси.

34. Від поданих іменників утворити прикметники за допомогою суфіксів –ськ(ий), -ств(о).

Методист, казах, волох, альпініст, убогий, пірат, словак, пророк, Луцьк, Поволжя, Іртиш, люди, Волинь, Ладога, Карпати, Славута, Случ, Херсонес, Ясси, Дамаск, гігант, Полісся, Херсон, Цюрих, Бершадь, Великі Луки, Васильків.

35. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів –ськ (ий), -ств (о); поясніть правопис, складіть з виділеними словами речення.

Ладога, парубок, Овруч, німець, птах, Париж, боягуз, товариш, студент, Сибір, Гаага, Іртиш, молодець, Запоріжжя, ткач, волох, Полісся, убогий, Буг.

36. Від назв областей України за допомогою суфікса –ин- (а) утворіть іменники і поясніть їх правопис.

Київська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Запорізька, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Луганська, Івано-Франківська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Донецька, Львівська, Волинська.

37. Утворіть іменники за допомогою суфікса –ин(а).

Смілянський, вінницький, гуцульський, харківський, батьківський, прилуцький, донецький, дрогобицький, турецький, сумський, гайдамацький, черкаський, галицький, хмельницький, львівський.

38. Перепишіть речення. Вставте пропущені літери, обґрунтуйте написання.

1. Після подорожі по Карпат..их, і Кавка..их горах, після відвідання південних степів України, після ознайомлення з новобудовами Запорі..кої і Кіровогра..ої, областей ми знову ступили на землі Черка..ини (Газ.). 2. Тарас Шевченко піднявся з моря українських пісень, чума..ких переказів, коза..их літописів, гайдама..кого епосу (Гонч.). 3. Т.Г.Шевченко – великий український поет – оспівував героїчну боротьбу запорі..кого коза..тва проти туре..кого поневолення (Гонч.). 4. Мерехтлива зелень людських садів, що тягнуться понад берегом ріки, то тут, то там вже позначилась жовто-червоними плямами (І.Вільде). 5. Народ шотлан..ий вільним звався, захоче – буде вільним знов (Тич.). 6. Доля мандрівни..ка нам сприяла і добру хату на нічліг послала (Рил.).

39. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

1. Все бли...е й бли...е вороги. 2. Війс..ко входило, в’ї...жало в село і мчало далі вперед. 3. Ось так і наро...ується піс...ня. 4. А він спить, серде...ий, ну так мені його жалко стало. 5. Дійсно, лоза зразу кінчалась, і ми вийшли на чистий пі...аний насип. 6. Вірні люди сказали мені все: тут вже відомо про перебі...ика Мефодія. 7. Вже два тижні не вихо...у я з хати від сорому. 8. А як славно під ними підіймались і вихрили шени...ні коси Мирослави. 9. Оль...зі й Катерині був час виходити до гостей. 10. Він пішов до соня...ників.

40. Втавте пропущені букви жч або щ.

Ни...ий, ви...ий, доро...ий, ду...ий, бли...ий, кра...ий, бли...ати (на сонці), бли...ати (наближатися), пі...аний, лі...ина, во...ина.

41. Перепишіть, замість крапок поставте пропущені літери ч або ш ; поясніть правопис слів; складіть з виділеними словами речення.

Соня..ник, ру..ниця, безпе..ний, міся..ний, пшени..ний, ру..ник, серде..ний, міро..ник, торі..ній, піврі..ний, півні..ний, сма..ний, рі..ний, залізни..ний, моло..ний, моло..ниця, дові..ний.

Теми