ТЕМА 4. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Подвоєні приголосні пишуть при збігу однакових приголосних:

1) префікса й кореня: відділ, ввічливий, віддати, заввишки, оббити, роззброїти;

2) префікса і префікса: ззовні, ззамолоду, возз'єднання;

3) суфікса і суфікса: іменник, письменник;

4) кінця першої й початку другої частини складноскорочених слів: військкомат, міськком, юннат;

5) кореня або основи, що закінчується на -н- (-нь-) і суфіксів, що починаються на н: день — денний, ранок — ранній, причина — причинний, закон — законний;

6) подвоєння н зберігається в іменниках перед суфіксом -ість і прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним н: безвинний — безвинність — безвинно, законний — законність — законно, туманний — туманність — туманно;

7) основи дієслова минулого часу на с і частки -ся: винісся, розрісся, трясся.

Буквосполучення нн пишуть:

1) у збільшувально-підсилювальному суфіксі -енн(ий): здоровенний, силенний, численний;

2) у наголошених прикметникових суфіксах -анн(ий), -енн(ий), -янн(ий) зі значенням можливості або неможливості дії: здійсненний, вблаганний, недоторканний, незрівнянний, нечисленний, непримиренний, несказанний, нескінченний, а також у прикметнику старанний з відтінком підсилення; (але: шалений, жаданий, скажений, навіжений, даний, довгожданий, потомствений, насильствений, буквений);

3) у прикметниках із суфіксом -енн(ий), -анн(ий) старослов'янського походження: благословенний, блаженний, священний(але: священик) огненний;

4) у словах бовван (бовваніти), Ганна, лляний, овва, ссавці, ссати та похідних від них.

Н не подвоюється:

1. У дієприкметниках: вихований, сказаний, спечений, вивершений.

2. У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ан-, -ян-, -ин-, -ін-, -їн- при відсутності збігу н: морквяний, гречаний, зміїний.

Приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ш, ч подовжуються, коли вони стоять після голосного:

1) перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників середнього роду ІІ відмінии, крім родового множини із нульовим закінченням: знання, знанню, у знанні; сторіччя, сторіччю, у сторіччі; життєпис, життєписом, у життєписі; зілля, зіллю, у зіллі; Запоріжжя, Запоріжжю, у Запоріжжі; відкриття — відкриттів (але: відкрить), багаття, багаттю, у багатті, але: декілька багать та ін.;

2) перед я, ю, і, е в усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду І відміни (за винятком родового відмінка множини із закінченням -ей): суддя, суддів; стаття, статтею (але: статей); рілля, ріллі, ріллею. Але: кутя, попадя, свиня;

3) перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини III відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м'який або шиплячий приголосний: мить— миттю, молодь—молоддю, подорож— подорожжю, розкіш—розкішшю, Рось—Россю (але: нехворощю);

4) перед я, ю у прислівниках типу: зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню;

5) перед ю, є у особових формах дієслова лити (литися): ллю, ллє, ллємо та похідних від нього: виллю, наллють, переллєш.

Виконайте завдання:

42. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть правопис.

Диван, орган, зміна, кабіна, без закону, без зміни, овес, весна, день, без імені, не вблагати, не сказати, не відповідає, вовна, камінь, туман, ячмінь, полотно, кінь, ранок, спина, пісня.

43. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне(н)ий (якого не можна збагнути), реформе(н)ий, тьмя(н)ий, вмотивава(н)ість, ешелон(н)ий, єди(н)ий.

44. Переписати слова, замість крапок поставити пропущені букви. Пояснити їх правопис. Вказати, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ро..стелити, бе..захисний, ро..пустити, ро..питати, во..’єдинан..я, щоден..ик, страшен..ий, від..іл, годи..ик, незрівня..ий, розрі..я, ро..броїти, тума..ий, обли..я, від..аль, здорове..ий, підні..я.

45. Вставте пропущені букви.

Вартіст...ю, темін...ю, осін...ю, віст...ю, тін...ю, чест...ю, зліст...ю, діяльніст...ю, мит...ю, галуз...ю, бандерол...ю, доповід...ю, велич...ю, блакит...ю, радіст...ю, точніст...ю, повін...ю, мудріст...ю, молод...ю, верф...ю, любов...ю, північ...ю, кров...ю, зліст...ю, чверт...ю, суміш...ю, сіл...ю, шерст...ю.

46. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені букви.

Мислен...я, вивчен...я, ніч...ю, молодіст...ю, матір...ю, спросон...я, стат..я, бов...аніє, нал...ю, хотін...я, дан...ий, старан...ий, шален...ий, пас..я, від...ати, засил...я, жит...євий, гіл...ястий, Запоріж...я, під...аш...я, мід...ю, Ган...а, зран...я, остан...ій, письмен...ик, закон...ий, з...аду, мільйон...ий, розріс...я, облич...я, почут...я, родин...ий, тін...ю, розкіш...ю, безчест...я, узбереж...я, гран..ю, перел…ється, священ…ий, олов’ян...ий, спросон…я, стат…ей, качин…ий, стійкіст…ю, ріл…ею, від…іл, без…астережний, військ…омат, в…ічливий, возніс…я.

47. Перепишіть речення, вставте, де потрібно, пропущену букву.

1. І вітер осін...ій так тоскно гуде вгорі в телефон...их дротах. (А. Гол.). 2. Хай священ...ий вогонь материнської любові закалить серця всіх людей на боротьбу за мир і дружбу (М. Ст.). 3. Сподіван...ями на Каховку зігрівалась тепер Яресьчина хата(О. Гонч.). 4. На багато кілометрів розтяглося низин...е Забуж...я (М. Ст.). 5. І клопочеться стара, і метушиться, і прибирається, готується до весіл...я (М.Вовч.). 6. Наступило несподіване безвітря, затиш...я (О. Гонч.). 7. Темрява геть розступилася, відкривши густі кіл...я числен...их дротяних загорож, що покривали все узбереж...я(О. Гонч.). 8. Над головою проніс...я, клекочучи лют...ю, снаряд (М.Баж.). 9. Світлом рожевим нам степ паленіє, промінь не л...ється іскристий (Л. Укр.). 10 Зосереджен...ий, замислен...ий вийшов Оленчук із штабу (О. Гонч.). 11. Хочеться схилити голову перед доблесним юнаком, що поніс труд бою і підніс...я до безсмерт...я в смертельному нерівному бою (О. Довж.). 12. Ячмені почали половіти, немов сивина старості злегка торкнула буйну рослин...ість землі (М.Коц.).

48. Записати слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.

1. Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитайте вислів В.Сухомлинського.

2. Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніст..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, за зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву – прочитайте народну мудрість.

49. Спишіть, вставляючи, де потрібно, букву н; поясніть причини подвоєння.

Вогня…ний, вогнен…ий, несказан…ий, незапрошен…ий, бездоган…ий, нездолан…ий, левин…ий, припинен…ий, височен…ий, апельсин...овий, шален…ий, самовіддан…ий, священ…ий, вітрян…ий, письмен…ий, незлічен…ий, пташин…ий, кін...ий, ячмін...ий, росян...ий, туман...ий, чавун...ий, мідн...ий, бездон…ий, зрошен…ий, востан…є, стомлен…ий, безнастан…о, вікон…ий, незвідан…ий, гостин…ий, стриман…ий, віддан…ий, старан…о, напоєн…ий, притаман…ий, напружен…ість, бездоган…ість, зацікавлен…ість, засніжен…ий, натхнен…ий, здійснен…ий, довгождан…ий, одноден…ий, первоздан…ий, насін...євий, бекон...ий, вчен...я, індичен...я, качин...ий, качан...ий, ен...ий, солом’ян…ий, гарбузин…я, вільшан…ик.

50. Вставте, де треба, пропущені літери. Поясніть особливості подвоєння приголосних у словах.

Багатовод...ний – багатовод...я; вміщен...я – вміщен...ий; галуз...ка – галуз...я; вовч...ий – лисич...ин; уклін...ий – вкопан...ий; саван...а – саван...ий; узбереж...я – Поволж...я; собач...а – узбіч...я; знан...я – знан...ь; блакит...ь – блакит...ю; геран...ь – геран...ю; любов... – любов...ю; об...ігати – об...ігнути, стат...я – стат...ей; суд...я – суд...івство – суд...ейський; ріл...я – свин...я; Поліс...я – поліс...ький; нескінчен...ий – нескінчен...ий; лосин...ий – кін...ий; по...дзьобати – на...дзьобати; бад...я – бад...ей; Іл...іч – Іл...єнко; зап’яст...я – передчут...я; напів...ідкритий – напів...зів’ялий; пониз...я – орлен...я; дал...ю – совіст...ю; зріс...я – квіт...я; широчен...ий – присвячен...ий; Трипіл...я – трипіл...ьський, породіл...я – породіл...ей, роздол…я – стел…я, безхліб…я – безгріш…я, обл…ікарня – роз…иратися, задзеркал…я – немовл…я.

Виконайте тестові завдання:

1. Подвоєні літери треба писати в слові
А обробле(н/нн)ий
Б електро(н/нн)ий
В глиня(н/нн)ий
Г сказа(н/нн)ий

2. Подвоєні літери треба писати в слові
А греча(н/нн)ий
Б реформе(н/нн)ий
В довгожда(н/нн)ий
Г благослове(н/нн)ий

3. Подвоєні літери треба писати в слові
А блаже(н/нн)ий
Б втомле(н/нн)ий
В клятве(н/нн)ий
Г розбеще(н/нн)ий

4. НЕМАЄ подвоєних літер у слові
А незліче(н/нн)ий
Б здійсне(н/нн)ий
В невгомб(н/нн)ий
Г довгожда(н/нн)ий

5. НЕМАЄ подвоєних літер у слові
А со(н/нн)ик
Б розрі(с/сс)я
В пере(д/дд)ень
Г освітле(н/нн)ість

6. НЕМАЄ подвоєних літер у слові
А зва(н/нн)ий
Б годи(н/нн)ик
В ро(з/зз)броїтися
Г ві(д/дд)зеркалювати

7. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка
А охоро(н/нн)ик, зва(н/нн)ий
Б зако(н/нн)ик, смире(н/нн)ий
В відмі(н/нн)ик, зведе(н/нн)ий
Г прикордо(н/нн)ик, да(н/нн)ий

8. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка
А бо(в/вв)ан, свяще(н/нн)ик
Б нужде(н/нн)ий, (с/сс)авець
В о(в/вв)а, заборгова(н/нн)ість
Г (л/лл)яний, перепели(н/нн)ий

9. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка
А обізна(н/нн)ість, здорове(н/нн)ий
Б освіче(н/нн)ість, страше(н/нн)ий
В шале(н/нн)ий, роздвоє(н/нн)ість
Г числе(н/нн)ий, упевне(н/нн)ий

10. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка
А причеса(н/нн)ий, огне(н/нн)ий
Б узгодже(н/нн)ий, блаже(н/нн)ий
В зарахова(н/нн)ий, мерзе(н/нн)ий
Г обітова(н/нн)ий, букве(н/нн)ий

11. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А стара(н/нн)ий, пісе(н/нн)ий, студе(н/нн)ий
Б війсь(к/кк)омат, замрія(н/нн)о, океа(н/нн)ий
В перені(с/сс)я, спі(в/вв)ітчизник, височи(н/нн)а
Г тума(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, божестве(н/нн)ий

12. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А старови(н/нн)ий, вівся(н/нн)ий, етало(н/нн)ий
Б за(в/вв)ишки, тополи(н/нн)ий, бе(з/зз)вучність
В широче(н/нн)ий, воста(н/нн)є, блаже(н/нн)ий
Г ві(д/дд)звеніти, бджоли(н/нн)ий, місь(к/кк)ом

13. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А о(б/бб)ігати, безсо(н/нн)ий, камі(н/нн)ий
Б спи(н/нн)ий, одухотворе(н/нн)ий, (с/сс)ати
В ві(д/дд)ілити, вині(с/сс)я, непоміче(н/нн)ість
Г щоде(н/нн)ий, царстве(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний

14. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка
А рида(н/нн)ь, дале(ч/чч)ю
Б заня(т/тт)ь, спіра(л/лл)ю
В узбі(ч/чч), мудріс(т/тт)ю
Г обли(ч/чч), безлі(ч/чч)ю

15. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А лата(т/тт)я, грома(д/дд)я, Зази(м/мм)’я
Б мід/ддю, гра(н/нн)ю, чарівніс(т/тт)ю
В су(д/дд)ів, ста(т/тт)ей, відкри(т/тт)ів
Г (л/лл)ється, І(л/лл)я, рі(л/лл)я

16. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А Поді(л/лл)я, Закарпа(т/тт)я, Попіль(н/нн)я
Б паморо(з/зз)ю, блаки(т/тт)ю, скатер(т/тт)ю
В навма(н/нн)я, негада(н/нн)о, спросо(н/нн)я
Г попідвіко(н/нн)ю, гуа(ш/шш)ю, ви(л/лл)єш

17. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А сторі(ч/чч)я, рі(л/лл)ею, су(д/дд)івський
Б знаря(д/дд)я, жи(т/тт)євість, Кер(ч/чч)ю
В пита(н/нн)я, відкри(т/тт)ів, учас(т/тт)ю
Г зі(л/лл)я, подоро(ж/жж)ю, ви(л/лл)ити

18. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А ри(с/сс)ю, підґрун(т/тт)я, су(д/дд)івський
Б Побу(ж/жж)я, пошес(т/тт)ю, осере(д/дд)я
В узбі(ч/чч)ям, підні(ж/жж)я, Повол(ж/жж)я
Г одухотворе(н/нн)я, ви(л/лл)єш, Воли(н/нн)ю

19. Прочитайте рядки.

(1)Жи(т/тт)я ішло, минуло той перон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слів (2)написа(н/нн)о пером.
(3)Несказа(н/нн)е лишилось (4)несказа(н/нн)им.

Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в словах, позначених цифрами
А 1,2
Б 2, 3
В 3,4
Г 2,4

20. Прочитайте речення.

Яких тільки (1)обли(ч/чч) не побачиш на ярмарку: одні (2)заспа(н/нн)і, інші (3)заклопота(н/нн)і, але ніхто не приховує своїх (4)почу(т/тт)ів.

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою
А 1
Б 2
В З
Г 4

Теми