ТЕМА 5. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Спрощення у групах приголосних — це фонетичне явище, яке полягає у втраті одного із кількох при­голосних звуків, що збігаються під час словотворення чи словозміни й утруднюють вимову.

Спрощення відбувається у вимові й позначається на письмі в групах приголосних

здн зн

проїзд — проїзний

жднжн

тиждень — тижневий

стн сн

радість — радісний

стлсл

щастя — щасливий

слнсн

мисль — умисний

рдц рц

сердечний — серцевий

рнц нц

чернець — ченці

зкнзн

бризки — бризнути

скнсн

блиск — блиснути

ВИНЯТКИ : вискнути, випускний (випускник, випускниця), пропускний, тоскно, скнара, скніти

Спрощення НЕ позначається на письмі

у словах зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадця ть, шістдесят

у прикметниках, утворених від іменни­ків іншомовного походження на -ст

форпост — форпостний,
контраст — контрастний

у групах приголосних стц, стч, стськ, нстськ, нтств

кістці, невістчин, туристський, гігантський, студентство

У словах невістці, шістдесят і подібних спрощення не позначається на письмі, але відбувається у вимові.

Виконайте завдання:

52. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис.

Швидкість, турист, честь, совість, контраст, ненависть, випуск, гігант, злість, доблесть, щастя, вартість, первісність, радість, прикрість, область, альпініст, об’їзд, почесть, безсмертя.

53. Вставте, де потрібно, пропущені букви.

Ненавис...ий, проїз..ний, пристрас...но, почес...не, кількіс...ний, зловіс...но, доблес...ний, контрас...ний, хворос...няк, хрус...нути, свис...нути, безвиїз...но, пес...ливий, шіс...надцять, жаліс...ний, у хус...ці, у відпус...ці, звіс...но, тис...нути, зліс...ний, піз...ній, щас...ливий, перехрес...ні, фашис...ський, ус...ний, студен...ський, турис...ський, балас...ний, дилетан…ський, вартіс…ний, повіс…ці, очис…ний, ровес…ник, у кіс…ці, мес…ник.


54. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери. Поясніть правопис слів.

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це, чес…ний, мес…ник, сер…це, студен…ський, фашис…ський, влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совісн…ий, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, ях…смен, капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний.

55. Перекладіть українською мовою.

Совместный, радостный, страстный, участник, счастливый, буревестник, костлявый, проездной, невестке, корыстный, защитник, безжалостный, агентство, блеснуть, недельный, шестьсот, солдатский, каждый, городской, качественный, целостный, компостный, завистливый, несчастный, гигантский, хвастливый, постный, ненавистный, балансный.

56. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. Праця корис..ніша за будь-які ліки. 2. Корис..ливість збагачує заздрістю. 3. Чес..на праця щастя приносить. 4. Без труда щас..ливий тільки лінивий. 5. На грубе слово не зважай, на улес..ливе – не здавайся. 6. Не пнись бути найвищим, а вчись бути корис..ним. 7. Хто піз..но встає, тому хліба не стає. 8. Нате й мою сироватку, щоб моя була мас..ниця. 9. Запас..ливий вартий багатого. 10. Образилось порося на піс..ного карася. 11. Як труд радіс..ний, то життя не гірке. 12. Жито два тиж..ні зеленіє, а два – колоситься. 13. Хрус..нуло, як горіх, шус..нуло, як у міх. 14. І з кукурудзяного поля можлива щас..лива доля. 15. Без обережності й мудрість беззахис..на. 16. Без сокири по дрова піти – один хворос..няк принести. 17. З кіс..лявої рибки несмачна юшка (Народна творчість.)

57. Перепишіть, вставляючи на місці крапок, де це потрібно, пропущену літеру.

І. Форпос..ний, захис..ний, компос..ний, діяльніс..ний, правозахис..ник, бурвіс..ник, прихвос..ні, глуз..ливий, оповіс..ник, шіс..надцять, боліс..ний, заздріс..ний, шелес..не, блис..нути, вільгіс..ний (вогкий), сер..це, кіс..лявий, пес..ливий.

ІІ. Страс..ний тиждень, водохрес..ні морози, ус..ний епос, доблес..ний воїн, улес..ливий ворог, почес..не звання, швидкіс..не шосе, облас..ний архів, виїз..на нарада, кількіс..ний склад, вартіс..ний захід, особистіс..ний підхід, капос..на лисиця, аванпос..ний загін, балас..ний запас, контекс..ні синоніми, контрас..ні кольори, компас..ні карти.

58. Замініть подані словосполучення і речення прикметниковими словосполученнями. Поясніть правопис утворених прикметників.

Зразок: Товар високої якості - високоякісні товари.

1. Документ, який дає дозвіл на виїзд за межі певної території. 2. Розклад на тиждень. 3. Маса компосту (органічне добриво). 4. Гуртожиток, у якому мешкають студенти. 5. Діяльність серця. 6. Недоторканність депутата. 7. Голова міста. 8. Людина, яка любить хвастати. 9. Зображення, що характеризується використанням контрастів.

59. Випишіть слова, у яких спрощення приголосних позначається на письмі .

Аген..ство, радіс..ний, медаліс..ці, форпос..ний, шіс..десят, учас..ник, гіган..ський, совіс..ний, контекс..ний, кіс..лявий, ляс..нути, автовлас..ник, пес..ливо, напас..ник, піаніс..ці.

Ключ. З перших букв виписаних слів складіть назву найбільшого в світі вантажного літака, сконстртруйованого в Україні.

60. «Вправа з ключем». Запишіть слова у два стовпчики: 1) ті, у яких відбувається спрощення приголосних; 2) ті, у яких спрощення не відбувається.

Допіз..на, корис..ливий, контрас..ний, звіс..ці(д.в.), з'їж..жати, провіс..ник, фабрикан..ський, хрус..кий, перс..ня (р.в.), проїз..ний, медаліс..ці (д.в.), альпініс..ський, по-яку..ськи, шас..нути, затис..нути, чекіс..ський, аген..ство, зненавис..ний, по-швидкіс..ному, с..ніти, хвас..ливий, шіс..сот, ровес..ник, свис..нути, співві..чизник, шантажис..ці (д.в.), радіс..ний, пошес..ний, банкру..ство, улес..ливий, шляхе..ський.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю від початку букву і продовжте вислів українського письменника Юрія Мушкетика, що починається словами: «Пущене поміж люди слово...».

Виконайте тестові завдання:

1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний
Д хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий
В шіс..надцять, очис..ний, доблес..ний
Г учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс..ний
Д хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А тиж..невий, форпос..ний, вартіс..ний
Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний
В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний
Г облас..ний, ус..ний, швидкіс..ний
Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник
Б зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний
В кількіс..ний, хворос..няк, бриз..нути
Г страс..ний, боліс..ний, зап’яс..ний
Д навмис..не, балас..ний, ненавис..ний

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А перс..ні, випус..ний, тріс…нути
Б аген..ство, капос..ний, якіс..ний
В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий
Г невіс..чин, тиж..невик, умис..ний
Д влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, шіс..десят, корис..ливий
Б чес..ний, мас..ниця, щиросер..ний
В млос..ний, шубовс..нути, рідкіс..ний
Г виїз..ний, гіган..ський, хрес..ний
Д звіс..но, захис..ний, студен..ство

6. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А балас..ний, виїз..ний, захис..ний
Б перехрес..ний, зап’яс..ний, якіс..ний
В форпос..ний, безшелес..ний, перс..ні
Г мас..ний, очис..ний, зліс..ний
Д тиж..невий, випус..ний, віс..ник

7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А стис..нутн, учас..ник, медаліс..ці
Б наміс..ник, ціліс..ний, хрус..нути
В влас..ний, гус..нути, хвас..нути
Г двоміс..ний, кіс..лявий, піс..ний
Д компос..ний, прос..лати, доблес..но

8. Спрощення в групі приголосних треби позначати на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, щотиж..ня, боліс..ний
Б почес..ний, мас.. ниця, окупан..ський
В безкорис..ливий, хвас..ливий, облес..ливий
Г мес..ник, шіс..надцятий, безчес..ність
Д особистіс..ний, хворос..няк, перелес..ник

9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А жаліс..ливий, аванпос..ний, одномас..ний
Б волейболіс..ці, надшвидкіс..ний, захис..ний
В благовіс..ний, капос..ний, заздріс..ний
Г корис..но, передвіс..ниця, журналіс..ці
Д реміс..ник, комендан..ці, безвиїз..ний

10. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А пристрас..ний, кар’єрис..ці, тиж..ні
Б хвас..ливий, влас..ний, шіс..надцять
В заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но
Г радіс..ний, безчес..ний, турис..ці
Д артис..чин, напас..ник, хрес..ний

1 1 . Правильно написано всі слова рядка
А виїзний, форпостний, студенський
Б тижневий, ненависний, хворостняк
В доблесний, піанісці, шістдесят
Г вісник, перехрестний, компостний
Д проїздний, аспірантський, пестливий

1 2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Здолати втому допоможе контрастний душ.
Б Заповідники сприяють охороні рідкісної флори.
В Відбулася позачергова сесія областної ради.
Г Через замети ми безвиїзно просиділи в селі.
Д Ви можете під’єднати швидкісний Інтернет.

Теми