ТЕМА 18. ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Відокремлення – це смислове та інтонаційне виділення важливого другорядного члена речення з метою підкреслення та увиразнення його смислової ваги. У вимові відокремлення здійснюється більш сильним наголошенням, відповідною інтонацією та паузами. Речення з відокремленими членами вимовляються так: перед відокремленим членом голос підвищується і робиться пауза; відокремлений член вимовляється з особливим притиском (фразовим наголосом). Якщо відокремлений член стоїть на початку речення, він вимовляється з підвищенням голосу, після нього робиться пауза.
Просто на вас, знижуючись, іде гігант літак!
Омите прозорим дощем , усе здавалось легке, оновлене.

Додаток другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. Молоденькі сади ми посадим на кручі .

Відокремлення додатків:

1. Звороти зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються словами крім (окрім), опріч, за винятком, замість, включаючи, наприклад, навіть, особливо, зокрема і под., відокремлюються комами: На світі усе знайдеш, крім рідної матері.
2. Відокремлюються додатки, пов’язані з іменником або займенником, що вказують на порівняння або співставлення, що приєднуються до речення сполучниками як, ніж, аніж: Дай більше сміху, ніж плачу.
3. Відокремлюються пов’язані із дієсловом або іменником додатки, що показують на умовну особу або предмет і приєднані часткамихай і, хоч би й, нехай би й: З людьми треба жити в мирі, хоч би й із сусідами.

Відокремлення означень:

Відокремлюються

приклади

1. Відокремлюються означення, якщо вони стосуються особового займенника (я, ти, ми, ви він, вона воно, вони).

Сильна і вправна , вона працювала завзято і самовіддано.

2. Поширені і непоширені означення, якщо вони залежать від пропущеного підмета.

Навіки, праведний, заснув.

3. Відокремлюються поширені означення, якщо вони стоять після означуваного слова.

Хліба , змиті дощем, яскраво зеленіли.

4. Відокремлюються означення, відділені від означуваного слова іншими членами речення.

Осяяний сонцем , перед нами розкрився зовсім новий світ.

5. Два або більше непоширених означення після означуваного іменника обов’язково відокремлюються лише тоді, коли перед цим словом є вже узгоджене означення. Якщо таке узгоджене означення відсутнє, то відокремлення необов’язкове.

Примітка. Якщо після означуваного іменника стоїть одиничне означення, то воно не відокремлюється.

Досвітні огні, переможні, урочі, прорізали темряву ночі.

Але: Леліє даль волога і блакитна.

Тиху задуму вечірню напрана буря розвіяла.

6. Відокремлюються означення, якщо вони мають обставинний відтінок (до них можна поставити питання чому? за якої умови? незважаючи на що? і стоять вони переважно на початку речення).

Ліда, вражена, помалу відступає від нього. (відступає (чому?), бо вражена)

Не відокремлюються

1. Якщо означення стоїть безпосередньо перед означуваним іменником (або перед сполученням прикметника з іменником) і не має обставинного відтінку: безмежний степ; залитий сонцем степ; залитий сонцем безмежний степ.

Омиті росами квітки розтулюють повіки.

2. Від означення слід відрізняти виражений дієприкметником або прикметником присудок, який ніколи не відокремлюється.

Ниви колгоспні розкриті дням золотим у теплі.

Відокремлюються тире

Якщо неузгоджені означення виражені неозначеною формою дієслова і перед ними можна поставити сполучник а саме (якщо є пауза)

Він знав одне – боротись до загину.


Відокремлення прикладки:

Відокремлюються

Приклади

1. Поширені і непоширені прикладки, якщо вони залежать від особового займенника.

Польова билина , вона не при- звичаєна до густої садової тіні.

2. Поширені і непоширені прикладки, якщо вони залежать від пояснювального слова, відсутнього в реченні.

Пішов степом, сіромаха, сльози утирає.

3. Поширені і непоширені прикладки, що залежать від іменника –власної назви або загальної, якщо стоять після нього.

А он старе Монастирище, колись козацьке село. Тим часом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік.

4. Поширені прикладки, що залежать від іменника – власної назви і стоять перед ним, якщо вони мають обставинний відтінок причини.

Людина високогуманна , Сошенко з піклуванням ставився до Шевчен- ка. ( чому так ставився? – бо він лю- дина високогуманна).

5. Прикладка із словом як відокремлюється лише тоді, коли вона має відтінок причини (відповідь на питання чому?). У інших випадках, якщо прикладка із словом як означає "в ролі кого чи чого виступає предмет" не відокремлюється.

У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими труднощами (зустрівся чому?, бо командир).

Але: Шевченко як поет відомий усьому світові. (Шевченко-поет)

6. Поширені і непоширені прикладки – власні назви, якщо відносяться до загального іменника і служать для його уточнення.

Матір моя, Марія, читати мене навчила.

7. Поширені і непоширені прикладки, приєднані до пояснювального слова за допомогою слів родом, по імені, на ймення, так званий, тобто, зокрема, наприклад, особливо, або( в значенні тобто) і т.д.

У журбі отак і подружилися Давид з одним австріяком, на ймення Стах.

Примітка. Поширені прикладки, які мають значення уточнення і стоять в кінці речення (можна поставити слово а саме) або містять у своєму складі розділові знаки, відокремлюються за допомогою тире: 1. Взимку сміливий маляр-мороз малював на вікнах буйні вітражі – білі розложисті папороті, лілеї, химерне квіття тропіків. 2. І здавалося, що до того співу із-за синіх пралісів долучаються голоси давніх предків княжих воїнів і ратаїв.

Відокремлення обставин:

Відокремлюються

Приклади

1. Відокремлюються з обох боків комами обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами.

Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловей- ків.

2.Обставина, виражена одиничним дієприслівником, що означає причину, час, умову.

Підеш собі, зажурившись, гаєм по долині.

3. Обставина, виражена словосполученням, до складу якого входять прийменники незважаючи на, згідно з, відповідно до, залежно від, наперекір, всупереч, у зв язку з, внаслідок тощо.

Аліна, незважаючи на свій жвавий характер, читала серйозні книжки.

Не відокремлюються

Приклади

1. Обставини, які стоять після дієслова-присудка і виражені одиничним дієприслівником, що означає спосіб дії, або близький до способу дії.

Я йшов не поспішаючи.

2. Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу.

Тікати не памятаючи себе. Він працював не покладаючи рук.

3. Дві обставин, виражені дієприслівниковими зворотами чи одиничними дієприслівниками, з’єднані сполучниками і, та, або чи.

Хвилюючись і все ще не отямившись , солдат розповідав про себе.


Виконайте завдання:

185. Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити в реченнях відокремлені додатки.

Шукав я правди по світах широких коло престолів золотих високих та бачу що шкода її шукати окрім своєї озброєної хати. Про наш намір ніхто крім нас довіку не знатиме. Це залицяння усім кинулося в очі навіть батькові. Стара гляділа й пильнувала сина більш ніж ока в лобі. Земля прикажчиків не любить хоч їм і перепадає більше її дарів аніж справжнім хліборобам. Ніхто з живих істот крім людини не піде на смертельний ризик в ім’я істини. Ні небо ні земля ніколи навіть у снах не покидають людини.

186. Прикметникові та дієприкметникові звороти підкреслити, означувані ними слова виділити рамкою.

Листя сповнене привіту буде з вітром шепотіти. Добру віщують погоду скупані в сонці хмарки. Мені зоря сіяла нині вранці устромлена в вікно. Поле німує знесилене літом спить мертвим сном.Зоря подібна до жоржини кривавить рвані хмар кінці. Стоять квітки окроплені росою. Окроплена росою тремтить трава. Низько над землею носилися чимось заклопотані ластівки. Довго довго чув я полонений сном солов’їну пісню за моїм вікном. Над пам’яттю семи мільйонів печаллю зломлений стою. Побите дощем поле ще й град поб’є. Така моя робота повсякчасна відповідати кожному й за все! Розтоптана танками мертва земля безмовно лежала навкруг. А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів. Досвітні огні переможні урочі прорізали темряву ночі.

187. Перебудувати речення так, щоб поширені означення відокремлювались.

Зразок. Побите дощем поле ще й град поб ’є. – Поле, побите дощем, ще й град поб’є.

1. У горщик посаджене дерево не дуже й розростається. 2. Здобутий працею сухар м’якший від дарованого бублика. 3. Читання – покладений за пазуху сніг. 4. Відкладену на потім роботу прокленуть нащадки. 5. Одержані в дитинстві знання – то на камені вирізьблене зображення. 6. На стіні самотньо висів писаний олійними фарбами портрет якоїсь старої панни.

188. Переписати речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

У старого Івана Шевченка Тарасового діда на свята завжди повно людей в хаті. А тут іще почав у нас бувати син Остряниці Якова Іван. Старше покоління свідок іншого життя показувало ще на долонях мозолі від шаблі піднятої в оборону народних і людських прав. Ви бачили пектораль викопану юним Мозолевським найщасливішим з усіх українських археологів? Лікар був із району Микола Григорович. Учитель фізкультури Микола Дмитрович теж приєднався до малюків. Новий учитель Яків Малинка гнучкий широкоплечий хлопець вподобався людям. Зрозумілі, вагомі й усі вони наші мелодійні, дзвінкі українські слова. Живе на острові цариця Цірцея люта чарівниця. Стюардеса ставна довгонога діва бачить усіх водночас. А село знає одну славу честь. Борис Савович як недавній моряк цілком серйозно підтримав Марисю.

189. Переписати речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

Ось вони рідні озера та луки в синім добрі солов’їних ночей (М. Руденко). 2. І тільки місяць високе холодне світило супроводив їх у нічні степові простори (О. Гончар). 3. Яка ж вона пектораль що змусила весь світ заговорити про себе? (М. Русяева). 4. Під час Другої сві­тової війни Адольф Гітлер хотів розпиляти Запорізький дуб і вивезти його до Німеччини як трофей і символ перемоги (А. Штаненко). 5. Ласкаво просимо на Івано-Франківщину край смерекових лісів (О. Травневий). 6. Автор генерального плану парку відомий французький архітектор-паркобудівник Мюффо запропонував модний на той час англійський стиль який припав до душі замовниці (Р. Маленков). 7. Поет шевченківського кореня Андрій Малишко живе та росте й після своєї смерті (Д. Павличко).

189. Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити в реченнях відокремлені обставини.

Зітхнула важко біла хата в задумі глянувши на шлях. Стоять розпашілі зачувши весну верболози. Літаки минаючи й вокзали над землею диблячись увись по дорозі серця ми скакали. Зоря вклоняючись небу падала в комиші. І тихий туман пригорнувши до себе вечеряє поле піснями з долин. Лиш добро роби не думаючи. Пряме дерево і вмирає стоячи. Подорожучи не пускай коня галопом. Умовк кобзар сумуючи. Радіючи промінню золотому на мить якусь ми зорі забуваєм. Під вітром вгинаючи лінії прості повис нерухомий за вікнами дощ… З людиною буває часто так, що добре знаючи колишнього події вона сучасності ні в зуб не розуміє. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодпихавши по вітру гарно поплили. Сонях дістав із грудей золотаве, задимлене серце і закохавшись у ластівку ластівці віддає.

Теми