ТЕМА 14. ПРАВОПИС СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ

ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ

Разом

Через дефіс

Окремо

Складні сполучники, які становлять тісне поєднання повнозначних слів із частками або прийменниками:

адже, аніж, втім, мовби, мовбито, начеб, начебто, немов, зате, немовби, немовбито, проте, також, тобто, якщо, щоб, теж, отож, нібито, отже, причому, притому.

Отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то, якби-то

1. Сполучники з частками б, би, ж, же: або ж, адже ж, але ж, а як же, бо ж, коли б, отже ж, хоча б, хоч би, що ж до.

2. Складені сполучники: дарма що, для того щоб, з того часу як, так що, після того як, через те що, тому що, але: тимчасом як, незважаючи на те що, затим що.


Увага! Розрізняйте сполучники й однозвучні слова: зате – за те, проте – про те, щоб – що б, якби – як би та ін.

1. Сполучники можна замінити синонімічними сполучниками.

2. Сполучники членами речення не бувають і на питання не відповідають, а однозвучні поєднання слів є членами речення і відповідають на питання: Що б (що?) не робив, роби найкраще.

Звернути увагу:

Сполучник

Однозвучні самостійні слова

ЗАТЕ : Хоч не спав Іван дома, зате (=однак) пройшовся.

ЗА ТЕ (за що?): За те оповідання його похвалили.

ПРОТЕ: Справжнє почуття, хоча ні на кого й не зважає, проте (=але) й не ображає нікого...

ПРО ТЕ ( про що?): В криницю старості не заглядай, про те, яким ти будеш, не гадай.

ЯКБИ: Якби (=коли б) не було ночі, то не знали б, що таке день.

ЯК БИ: Як би там не було, комусь належало це перевірити…

ЯКЩО: Якщо (=коли) не можна бути вічно юним, то змолоду не будь старим бодай!

ЯК ЩО: Як що станеться, нарікай на себе.

ЩОБ: Сказав, щоб(=аби) усі прийшли.

ЩО Б: Що б ви сказали, коли б я не приїхав.

ТОЖ: Тож (=тому) недарма темрява тремтить

ТО Ж: Народна пісня – то ж вона усій землі окраса.

ТЕЖ: Я теж (=також) дотримуюсь такої думки.

ТЕ Ж (те саме): Він говорив те ж (те саме), що й інші свідки.


ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ

Разом

Через дефіс

Окремо

1.Складні прийменники, утворені сполученням одного або двох прийменників із будь-якою частиною мови: внаслідок, замість, навколо, наприкінці,.

2. Складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: задля, заради, окрім, посеред, проміж, поза.

Складні прийменники з початковими з-, із-: з-за, з-над, з-попід, з-проміж, із-за, з-перед, з-поза.

1. Складені прийменники: в напрямі, в результаті, залежно від, відповідно до,під кінець, у зв язку з, на шляху до, незважаючи на, що ж до.

2.Прийменники зі(зо), наді(надо), піді(підо), переді(передо), уві, ув : зі мною (зо мною), піді мною, переді мною, уві сні, ув імлі.


ПРАВОПИС ЧАСТОК

Разом

Через дефіс

Окремо

1. аби-, ані-, де, чи-, що-, як- у складі будь-якої частини мови, окрім сполучників прислівникового типу: абиякий, аніскільки, дедалі, чимдужче, щосили.

2. Частки би ( б), же, ж, то що у складі сполучників: абощо, щодо, атож, немовби, начеб, мовби, неначебто, авжеж.

3. –ся (-сь): надіється, вклонивсь, чиїсь, десь, кудись.

1. –бо, -но, -то, -от, -таки, які підсилюють зачення слова:біжи-бо, стривай-но, давай-но, приїхав-таки,але: таки приїхав, треба-таки, але: таки треба.

Але: біжи ж бо (біжи-бо), тому ж то (тому-то).

2. будь-, -небудь, казна, хтозна- у складі прислівників і займенників: будь-хто, який-небудь, хтозна-скільки (але: будь із ким, хтозна у скількох).

1. хай, нехай, би(б), за допомогою яких утворюються форми наказового та умовного способів дієслова: хай живе, пішла б, зайшов би.

2. ж (же), що відіграє видільну роль у реченні:

Ходи ж зі мною. Він же великий учений.


ПРАВОПИС НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

НЕ пишемо разом

НЕ пишемо окремо

1. З усіма частинами мови, якщо слово без НЕ не вживається: небіжчик, нежить, нестямний, невдовзі, неславити(ганьбити), неволячи, нездужати (хворіти) , але: не здужати (не змогти).

1. НЕ вживається для заперечення значення слова, перед яким стоїть: Не доля вирішує – людина творить свою долю.

2. У складі префікса недо-(переважно зі значенням неповної міри): недоїдати (голодувати) – але: не доїдати страву (залишати частину їжі) , недосяжність, недооцінка, недозрілий.

2. Коли в реченні є протиставлення:Думки ваші не нові, а давні. Море не чорне, а синє.

3. З іменниками, прикметниками, прислівниками, займенниками, якщо додаванням НЕ утворюємо нове слово (з протилежним значенням), яке можна замінити синонімом : веселий – невеселий (сумний), безпека – небезпека (загроза), важкий – неважкий (легкий).

3. З прикметником, якщо він:

а) виступає присудком: Річка була не широка, але: Ця неширока річка впадає в Дніпро (одне поняття);

б) має при собі пояснювальне слово(займенник, прислівник), з часткою НІ, а також якщо перед ним стоять слова далеко, зовсім, аж ніяк: зовсім не цікава лекція. Ми переглянули нітрохи не цікавий фільм.

4. З іменниками, прикметниками, займенниками та прислівниками, якщо вони в сполученні з НЕ означають одне поняття: неврожай, невчений, несміливий, невже, нехотя, негадано, несподіванка, немов, неначе.

4. З дієприкметником, якщо він:

а) має пояснювальні слова: не виконане мною завдання; ще не дописана сторінка;

б) виступає присудком: книга не написана, робота не виконана.

5. З дієприкметником, якщо він є означенням іменника(а не присудком) і не має при собі пояснювальних слів: незакінчена праця, неспростовані факти.

5. З дієсловами, прислівниками, дієприслівниками, числівниками займенниками, сполучниками, частками, прийменниками: не писав, не читаючи, не дуже, не зовсім, не раз, не сьогодні не так, не три, не то, не ваш, не по-нашому, не за.. .

НІ пишемо разом

НІ пишемо окремо

1. У заперечних займенниках і прислівниках:ніхто, ніщо, ніякий, ніде, нікуди, нікого, але: ні у кого , ні з ким.

1. Вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки у сталих словосполученнях: ні при чому, ні собі ні людям, ні пава ні ґава, ні світ ні зоря.

2. Якщо слово без НІ не вживається: нісенітниця, нікчема, ніяковий, нібито, нівроку.

2. Якщо частку від займенника відділяє прийменник: ні до чого, ні на що, ні від кого.


Виконайте завдання:

143. Запишіть правильно сполучники.

Ад/же, ото/ж, тако/ж, але/ж, а/ні/ж, мов/би, не/наче/б/то, коли/б/то, наче/б, що/б, то/ж, через/те/що, то/б/то, при/тім, ні/би/то, тільки/що, тим/часом, тим/то, як/що, в/міру/того/як, тільки/но, за/те, дарма/що, не/зважаючи/на/те/що, не/мов/би, поки/що, що/духу, це/б/то.

144. Перепишіть словосполучення і розкрийте дужки. Поясніть правопис сполучників.

Його шанують (за)те, що ніколи не підводить; вона втомилася, (за)те зробила справу; (як)би там не було, а ми це зробили; (як)би не гомін, то я б зосередився; він написав матері (про)те, що незабаром приїде; шлях дуже тяжкий, про(те) правильний; (що)б подарувати їй на день народження, (що)б вона зраділа; я (те)ж був дуже щасливий; він повторював одне і (те)ж.

145. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Як (би) я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. 2. Вітри проспівають над хвилями нив про (те), як в негоду він край боронив. 3. Де б він не був, що (б) з ним не трапилось, звикнув ніколи не схиляти голову. 4. Наша сила – то (ж) лавина. 5. Блискавки тримав поет в руці – то (ж) блискавки він кидав і з трибуни. 6. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, що (б) вільно по світі літати, що (б) вітер розносив луну.7. Все одно, що (б) не сталось, ми розлучимось. 8. У мене одна думка: як (би) нам нашу красну мову так високо підняти, як підняв її Шевченко у пісні.

146. Запишіть подані речення, знімаючи риску у виділених словах. Визначте, у якому випадку вжито сполучник, а в якому - інші частини мови.

1. Що/б жить — ні в кого права не питаюсь. 2. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, що/б вільно по світі літати. 3. Я люблю тебе, друже, за/те, що не можна тебе не любити. 4. Було тісно, за/те тепло. 5. Як/би мені черевики, то пішла б я на музики. 6. Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтає. 7. Та/ж ми з тобою колись були товариші. 8. Але й у вовчому тілі зберіг він первісну вдачу: та/ж сивина, як була, і лють на обличчі та сама. 9. Життя таке коротке — то/ж спішімо робити добро. 10. Не грайся хлібом — то/ж бо гріх!

147. Запишіть прийменники разом , окремо або через дефіс.

(За) ради миру, (на) перекір знегодам, з (по) за хат, (із) за лісу, (на) зустріч бурі, (по)серед жит, (з) за дерев, (залежно) від обставин, (з) перед носа, (по) під вікнами, (з) над річки, (по) за село, (під) час бою, (в) наслідок чвар, (за) для вас, з (по) між гілля.

148. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Тече вода (із) за гаю та (по)під горою. Хлюпочуться качаточка (по) між осокою. 2. Геть (по) над морем, над хвилями синіми в’ються, не спиняться чаєчки білії. 3. Ллється з (по) за хмар проміння тепле і голубувате. 4. Зелений вершник з сивих гір помчавсь горбкам (на) перекір. 5. Дорога гадюкою звивалася (в) здовж потоку. 6. (З) під лісового корча б’є джерельце русявої чистої тиші. 7. (Під) час канікул я часто буваю в лісі. 8. Хіба не вірите, що скоро день засвіте, що сонце наше вже (з)за обрію встає, що хід його спинить ніщо не не зможе (в)світі і цвіту нашого ніщо вже не уб’є. 9. (На)перекір вогню й залізу ми наступаєм (на)село. 10. Я чув (уві) сні, як (наді) мною шепотілись віковічні сосни.

149. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Тоді/то, аби/коли, тільки/б, так/то, аби/хто, тому/таки, чи/що, хтозна/як, аби/тільки, мов/би/то, а/ні/когісінько, тому/то, куди/небудь, казна/з/ким, де/хто, будь/як, а/вже/ж, що/ночі, тільки/що, як/найсерйозніше, той/таки, де/в/кого, де/які, де/небудь, що/до, все/таки, пізнав/таки, таки/зрозумів, усе/ж/таки, як/от, що/ж/до, що/хвилини, де/в/чому, з/ким/небудь, будь/що/будь.

150. Запишіть подані слова, поясніть їх правопис.

Скиньте/но, скинути/б, вирушили/ж, домовились/таки, ще/й, відпочинь/бо, відгорніть/же/бо, таки/відбили, вдарили/ж/таки, ну/й, якось/то, як/от, та/й, записав/же, все/таки, принесіть/же, невже/сказав, саме/тому, майже/вчасно, наверстали/таки, схаменіться/же/бо, таки/виконали, навряд/чи/справились, заспівайте/ж/б, хоча/б/знати що/правда, що/сили, тільки/що, поки/що, наві/що, ані/когісінько, де/хто, хтось/то, будь/який, де/небудь, а/ні/як, як/най/детальніше, коли/б/то, ні/би/то, не/мов/би, не/наче/б/то, казна/з/ким, де/з/ким, будь/до/кого, аби/тільки, хто/зна/де, все/таки, зробив/таки, дарма/що, що/дня, аби/куди, де/інде, не/аби/хто, не/аби/який, де/не/де, де/котрий, де/чий, де/який, будь/де, хтось/то, що/правда, ані/когісінько, ні/хто, ні/в/кого, ні/за/що, аби/де, хтозна/як, як/най/дорожче, хтось/таки, аби/тільки, все/ж, ото/ж, а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, з/ким/не/будь, таки/пішов, зробив/таки, не/мов/би/то, не/наче/б/то, то/ж, дарма/що, хто/зна/який, ні/би, чим/дуж.

151. Запишіть подані слова у три колонки: разом, окремо або через дефіс, поясніть правопис.

Коли(б)то, будь(що), казна(з)яким, (будь)коли, аби(коли), аби(що), так(то), (що)правда, тому(таки), (де)хто, (що)ночі, тільки(що), (як)найсерйозніше, тому(то), наче(б)то, куди(небудь), все(ж)таки, де(в)кого, (от)вискочить, (що)хвилини, (таки)знайшов, (аби)куди, (все)таки, дарма(що), (таки)вивчив, (що)до, (будь)як, поки(що), де(в)чому, як(небудь), коли(сь), (де)інде, казна(як), як(найкраще), (де)далі, аби(то), (ані)скільки, (аби)тільки, (як)таки, де(на)чому, написав(би), немов (би), так(таки), як(небудь), економимо (чи)мало, спотикається (що)разу, казна(що), надумав(таки), електроніка ( ж), майнув тільки(що), та(ж)так, (екс) чемпіон, роздивився(таки), а все(ж)таки, експериментуючи з чим(сь), отакий(то), робить (аби)як, ні(до)кого, іди(ж)бо, пішов (аби) куди, (будь)куди, чого(б)небудь, (ні)скільки, стань(бо), (он)куди, (ген)далеко, тільки(но).

152. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Хто (не) жив посеред бурі, той ціни (не) знає силі, той (не) знає, як людині боротьба і праця милі. (Леся Українка.) 2. Хто голоду (не) знав, (не) звідав спраги, (не) знатиме, який у хліба смак. (Г1. Дорошко.) 3. Страшнішої (не) має сліпоти, як сліпота духовна. (П. Воронько.) 4. (Не) зчувся—літо промину­ло. (Л. І'орлач.) 5. Вітерець з берега (не) покоїв море. (О. Донченко.) 6. Лише мох вкривав собою оте віковічне, ніким (не) зай­мане каміння. (А. Шиян.) 7. (Не) гріє сонце на чужині. (Т. Шев­ченко.) 8. Купець той багато неправди робив: мірявши— (не) домірював, важивши — (не) доважував, дурив людей. (Г. Григоренко.)

153. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Слово, моя ти єдиная зброє, ми (не) повинні загинуть обоє. (Леся Українка.) 2. (Не) марно, ні, боями край гримів,— минули дні і злиднів, і (не) годи. (В. Сосюра.) 3. Ми — (не) без­ліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. (В. Симоненко.) 4. Ніде (не) видно ні живої душі. (І. Нечуй-Левицький.) 5. На заході догоряла ніжна (не) смілива заграва. (О. Донченко.) 6. Крізь пелену туману проступали якісь (не) виразні силуети. (Петро Панч.) 7. (Не) чутними кроками увійшли в село запашні присмерки. (Л. Смілянський.) 8. Холодні зірки мерехтіли в тем­ному небі, і (не) скінченний Чумацький Шлях простягся у віч­ність. (О. Довженко.)

154. Перепи шіть, знімаючи риску.

І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок. (Є.Будницька.) Я вперше промовлю колись не/промовлене слово. (Б.Олійник.) Ще в руці у мене зброя не/поламана зосталась. (Леся Українка.) Ходить рідна мелодія, з юності знана мені, пахне хлібом, і медом, і сном, не/забутим донині. (А.Малишко.) Глянув у синій, не/торканий став.(Б.Олійник.) Мені незатишно сьогодні, як на не/топленій печі. (О.Довгий.) Я всього, що в світі є не/проханим, до свого обійстя не пущу. (Б.Списаренко.)

155. До поданих дієприкметників додайте частку НЕ і побудуйте з ними речення так, щоб в одному випадку частка НЕ з дієприкметником писалася разом, в інших – окремо.

Підготовлений, випущений, підписаний, реалізований, забезпечений.

156. Запишіть правильно подані слова.

Не/жить(хвороба), не/нависть, не/мічний, не/активний, не/увечері, не/абиякий, не/можна, не/має, не/боязкий, а хоробрий, не/видимість, не/дозрілий, не/малий, не/гайний, не/виконане доручення, не/перевірені факти, не/почуте щойно слово, не/мовби, не/званий, не/зайнятий справами, не/долюблювати, не/волити, не/працював, не/моя, не/три, не/письменний, не/жить, не/читаючи, не/обдумавши, не/з’ясоване питання, не/далеко, не/з’ясоване досі питання, не/навидіти, не/дочувати, не/зважаючи, не/думаючи, не/такий, не/написаний мною лист, не/зроблено, не/похитний, не/забаром, лани не/засіяні, не/воля, він не/має, у нього не/має.

157. Перепишіть, розкриваючи дужки

1. Хай розквітне веселково у (не) виданій красі наша мова калинова, наче сонце у росі. 2. То (не) просто мова, звуки, (не) словникові холодини – в них чути труд, і піт, і муки, чуття єдиної родини. 3. Душа народу (не) сліпа, вона стоока. 4. Так, армія тоді (не) переможна, коли любов зове її на бій! 5. Я винний в тім, що світ (не) ліпший, (не) розумніший, ніж він є, хоч віддаю йому найглибше, найкраще почуття своє. 6. Без мистецтва життя було б холодним, (не) затишним, (не) привітним. 7. Краса – лиш відображення земного у (не) земному дзеркалі душі! 8. В дружній сім’ї (не) порозуміння тривають (не) довго. 9. Страшнішої (не) має сліпоти, як сліпота духовна.

157. Перепишіть слова, розкриваючи дужки.

(Ні)хто, (ні)(з)ким, з (ні)чиїм, (ні)котрий, (ні)(з)котрого боку, (ні)який, (ні)(в)якому, (ні)(з)чим, (ні)чия, (ні)перука (ні)шиньйон, (ні)трохи, (ні)пава (ні)ґава, (ні)звідкіля, (ні)вітерець не війне, (ні)(за)що, (ні)коли, (ні)скільки, (ні)(до)чого, (ні)так (ні)сяк, не хоче (ні)їсти (ні)пити.

159. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Лице гаряче я сховаю в кухлі, (не) наче я (ні) чого не розчув. 2. Тільки той (не) помиляється, хто (ні) до чого (не) торкається. 3. (Ні) туди (ні) сюди, (ні) саньми (ні) колісьми, (ні) зимою (ні) літом. 4. Козак (не) боїться (ні) тучі, (ні)грому. 5. Богдан (ні) де (не) бачив стільки сошяшників і чорнобривців. 6. (Ні) що (не) зворушувало його і (ні) що (не) лякало. 7. Мудрим (ні) хто (не) вродився, а навчився. 8. (Ні) з ким не говорив, (ні) до кого (не) ходив. 9. (Ні) чого істи, (ні) де сісти. 10. (Ні) коняки, (ні) вола, та (не) ма чого й на віз покласти. 11. (Ні) хто мене (не) питає, що я за чоловік.

160. Випишіть сполучення слів у три колонки залежно від того, як пишеться частина сполучника, що в дужках: 1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс.

Неначеб(то) вже ніч, тож(то) й думав він, дарма (що) не козак, тим(то) і часу нема, (про)те мовчу, сміх та(й)тільки, ото(ж) усе зваж, тільки(но) приніс, (тим)часом як усі мовчали, хоч(би) хто один, якби(то) сам, все(ж) прийду, як(би) не тин, ніби(то) якийсь палац, отож(бо) не будьмо злі, коли(б) сидів тут, та(ж) згодиться, тому(що) важливе, тому(то) і звернувсь до них, то(ж) будь розумним.

Ключ. В останньому слові кожного сполучення підкресліть останню букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову Олександра Олеся: "О слово рідне! Орле скутий! ...!"

161. Перепишіть речення, знявши риску. Обгрунтуйте написання службових частин мови.

1. Ти на будинки тільки/но поглянь, що виростають на зелених схилах!(М. Рильський). 2. Панове, час іти. Подайте/но плащі!(М. Бажан). 3. Казна/за/що усі люди дорікають мені всю­ди(В. Симоненко). 4. Читаю ніч, не/мов/би чорну книгу(Л. Костенко). 5. У тім/то й лихо, не все ми знаємо про нашу долю (М. Самійленко). 6. І все/таки не/легко буть собою, коли до­рога котиться з гори (М. Людкевич). 7. Воно, звичайно, що там говорить. Ото/ж/бо й є, нема чого балакать (Ліна Костенко). 8. Може, якийсь чистий дух таки/не/споневірився в нас з-поза плечей мінливої долі підтримує ще на цьому світі? (Р. Доценко.) 9. Йому хочеться і собі що/небудь сказати, чим/небудь дівчат посмішити (Панас Мирний). 10. Дід Карпенко ходить що/неділі у степу шукати бозна/й/що(Л. Костенко). 11. Хтось має/таки думати про вічність (В. Коротич). 12. І сонце — хто/зна/звідкіля — Гарячий одсвіт кидає на стіни! (М. Рильський.) 13. Цей дріт приносить те­леграми хто/зна/з/якої далини (М. Рильський). 14. Є в народі гарний звичай, невідь/ким заве­дений (Д. Білоус). 15. На жаль, ми не застали голови, а то/ж/бо: не/аби/яка людина! (М Рильський). 16. Видно, річ не про аби/яку ведеться спір (М. Рильський).

162. Перепишіть слова, знявши риску. Поясніть написання службови частин мови.

З/за, в/супереч, по/під, з/посеред, на/передодні, з/понад, на/при/кінці, з/межи, по/відношенню до, за/для, в/на/слідок, в/результаті, під/час, з/під, за/ради, в/здовж.

Мов/би, ніби/то, адже/ж, тільки/що, або/що, хоч/що, хоча/б, тільки/но, тільки/що, неначе/б/то, немов/би/то, тим/то, при/тому, ледве/що, буцім/то, ото/ж/то.

Важкий/таки, хтозна/для/чого, казна/де, аби/що, що/небудь, аби/як, таки/знайшов, хтозна/кому, коли/ж/то, ані/скільки, авже/ж, коли/то, дістав/таки, все/ж/таки, де/що, з/яким/небудь, неси/ж/бо, ні/з/яким, аби/до/кого, тільки/но, отак/от, що/суботи, іди/бо, взяла/ж/таки, ні/скільки, ні/за/що, з/ні/чиїм.

Не/читаючи; не/дуже; не/долюблювати; не/можливо закінчити; не/можна вивчити; завдання не/виконано; не/спростована причетність; не/ржавіюча сталь; не/дотепа; не/широкими вулицями, а вузькими стежками; не/зважаючи на, сказав не/обдумавши; не/самовито; не/скоритися; не/моя, не/перший; не/досліджено; не/по-чесному; не/великий готель; не/долюблювати; не/долік.

163. У поданих реченнях правильно запишіть прийменники і частки.

1.Слідом за Куцим вони пройшли по/між скель. 2. Вузький глибокий Прут блиснув врешті з/за прибережних верб, а по/під горами зазеленів розкішний килим виноградників. 3. Якось застукала мене по/серед степу ніч. 4. А Чіпка, на/перекір світові й людям, якийсь веселий, радий. 5. Наголошування слів згідно/з орфоепічними нормами – одна з ознак культури усного мовлення. 6. (Ні)долі, (ні)волі у мене (не)ма, Зосталася тільки надія одна. 7. (Хай)же та мрія із думкою вкупці Лине в(не)знані світа, Крил (не)втинай сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа. 8. Прощались якось (ні)яково, (не)мов були всі троє у чомусь винні. 9. Прикрощі (ні)кого ще (не)зблизили, (не)вдачі те(ж). 10. (Не)вдовзі Тарас вже стояв у номері, й вдивлявся в далеч річки, крізь (не)великі, проте прозорі й чисті шибки вікна. 11. Як/би/то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла.

Виконайте тестові завдання:

1. Усі прийменники написано правильно в рядку
А з метою, з-над, наприкінці, з-перед
Б у продовж, поперед, упоперек, з-під
В з-поміж, у зв’язку з, з-поза, підчас
Г по-під, за винятком, із-за, поруч
Д позаду, на перекір, поза, навколо

2. Усі прийменники написано правильно в рядку
А відповідно до, щодо, за-для, позаду
Б з-посеред, окрім, під-кінець, заради
В у галузі, за винятком, з-під, навпроти
Г на зустріч, згідно з, всупереч, поміж
Д не зважаючи на, попри, з-поза, услід

3. Через дефіс треба писати всі частки рядка
А будь/як, отак/то, бозна/скільки
Б все/ж/таки, такий/от, казна/що
В невже/таки, тільки/іцо, годі/бо
Г ані/хто, як/небудь, казна/чому
Д скажи/но, що/року, будь/чому

4. Через дефіс треба писати всі частки рядка
А будь/хто, якби/то, що/не/день
Б казна/коли, аби/кого, хтозна/що
В чого/небудь, як/то, де/котрий
Г будь/як, що/небудь, зумів/таки
Д от/так, будь/кому, хтозна/як

5. Правила правопису частки порушено в реченні
А На те й лихо, щоб з тим лихом битись.
Б Отаке то на сім світі роблять людям люди.
В Степаночку, голубчику, чого-бо ти плачеш?
Г Ти б не хотів, щоб день уже скінчився?
Д І знову думать заходивсь про те ж таки, що й вчора.

6. Правила правопису частки порушено в реченні
А А серце таки рветься до кращого життя.
Б О, якби-то листя, листя не жовтіло...
В А він коня поганяє, ніби-то й не бачить.
Г «Що ж то за краса!» — шепотять дівчата.
Д Книжечки мережаю та начиняю-таки віршами.

7. Через дефіс треба писати всі частки рядка
А дарма/що, іди/но, будь/коли
Б таки/так, тільки/но, будь/як
В все/таки, так/от, аби/що
Г отакий/то, як/небудь, казна/що
Д хтозна/де, хіба/що, будь/коли

8. Правила правопису частки порушено в реченні
А Щастя не шукають, а таки здобувають.
Б І все-таки нелегко буть собою!
В Я хотіла б людям для підмоги у кожну мить подати голос свій!
Г О, якби-то я міг повернути неповторную юність мою.
Д Щей для тебе, дівчино, троянди весни розцвітуть.

9. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.
Б Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталось.
В Повідомили про/те, що зустріч відбудеться завтра.
Г Наша пісня — то/ж душа народу, його сила і могуть.
Д Вибач мені, брате, за/те, що спізнився з допомогою.

10. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить.
Б Що/б не трапилося — будь людиною.
В Що/б там не кричало, біжи й не оглядайся.
Г Що/б не робив — роби добре.
Д Що/б жить — ні в кого права не питаюсь!

11. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А Як/би ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш.
Б Про що/б не писав поет, він завжди пише про людину.
В Я поважаю тебе за/те, що ти завжди дотримуєш слова.
Г Я мушу книжки читати, що/б очі мої не осліпли.
Д Як/би не тис мороз, а весна буде.

12. Виділену сполуку треба писати окремо в реченні
А Як/би там не було, а комусь належало це перевірити.
Б Як/би було десять рук, усім би робота знайшлась.
В Як/би ви знали, паничі, як люди плачуть живучи.
Г Як/би відали ви, які славні були ті суворі, закручені хлопці.
Д Як/би не було зими, за кожух не дбали б ми.

Теми