ТЕМА 1. ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

АПОСТРОФ – це надрядковий графічний знак, який слугує для позначення на письмі роздільної вимови губних приголосних (б, п, в, м, ф), р та к (у прізвищах та іменах) перед я, ю, є, ї.

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї

Апостроф не ставиться

1. Після губних [б],[п],[в],[м],[ф ] (мавпа Буф) якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р):рум’яний, верб’я, репях, арфя р, розм'якшити.

2. Після р у кінці складу: узгір’я, матір’ю.

3. Після префіксів, що закінчуються на приголосний:з’є днати, під’їхати, роз’яснити.

4. Після к у слові Лук’ян та похідних від нього: Лук’янчук, Лук’яненко, Лук’янівка, ст. метро Лук’янівська

5. У складних словах, перша частина яких закінчується на твердий приголосний: Мін’ю ст, пів’ящика, дит’ясла, але: п ів-Є вропи, пів-Яготина

1. Після губних [б],[п],[в],[м],[ ф], якщо перед ними стоїть інший (крім р) приголосний, що належить до кореня: свя тковий, тьмяний, різьбяр, морквя ний (але: черв’ я к).

2. Після р, що позначає м’який приголосний на початку складу: порятунок, буряк, рясний.

3. Перед йо: Соловйов, серйозний.


Виконайте завдання:

1. Поясніть наявність чи відсутність апострофа.

М’який, м’ята, солов’ї, м’яч, кров’ю, з’єднати, бур’ян, буряк, буря, зекономити, зорати, морквяний, повітря, здоров’я, п’янко, роз’їхатися, крюк, трьох’ярусний, пів’юрти, пів’ями, без’язикий.

2. Поставте на місці крапок, де потрібно, апостроф.

Багатослів..я, тьм..яний, цв..ях, м..якотілий, черв..як, розм..якшити, п..янкий, чоти- рьох..ярусний, дит..ясла, без..аварійний, Кам..янець-Подільський, лижв..яр, В..ячеслав, в..їда­тися, Св..ятослав, здоров..ячко, мавп..ячий, надхмар..я, уп..ятьох, пів..юрти, різьб..яр, під..їзний, св..ященний, сухом..ятка, без..ядерний, горохв..яний, нез..ясованість, Солов..йов, подзв..якувати, присв..ята, між..ярусний, Вороб..йов, роз..ятрений, пів..аркуша, р..юмсати, верб..я.

3. Вставте, де потрібно апостроф.

Любов...ю, п...ятиповерховий, в...ється, б...є, солов...я, об...єднання, сім...я, в...їхати, подвір...я, Прип...ять, роз...ївся, різдв…яний, вр...ятувати, безслав...я, кор....явий, повітр...яний, трьох...аршинний, в…йокнути, Гур…єв, різьб…ярство, розв...язка, м...ята, верб...я, з...агітувати, кр...юк, без...ініціативний, п...ять, кип...яток, міжгір…я, р..юкзак, Св...ятослав, В...ячеслав, кав…ярня, Заполяр…я, торф...яний, пів...яблука, духм...яний, моркв...яний, полум…яніти, під...йом, від...ємний, повітр...яний.

4. Перепишіть текст і поставте на місці крапок, де треба, апостроф.

1. В небі хмарки білосніжні, легкі, ніби пір..я, роси на травах — погоди хорошої знак, птах, що піднявся з долини й летить до узгір..я. Може, то лебідь піднявся, а може, — літак. 2. Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов..я, що в пісні аж трем­тить тільцем своїм маленьким і гар..ячим. 3. Щасливий воїн, що в ім..я миру свою підносить бойову сокиру. 4. Був я в Сосниці не­давно, в тому В..юнищі зеленім, в тій селянській щедрій хаті, де Довженко народивсь. 5. Білий місяць, чорним перевитий, хмари за вікном у небі в..ються. 6. Живе сім..я велика і єдина! 7. Наша дружба — наша воля, не темниці-кам..яниці (З тв. М. Рильського).

5. Перекладіть слова українською мовою. З’ясуйте правила вживання апострофа.

Безъязыкий, взгорье, подъем, въехать, вьючный, двухъярусный, дюйм, изъясняться, мясорубка, подъязычный, съесть, семья, Юрьев, объявление, Лукьяненко, отъехать, буря, Репин, рябой, Захарьин, Арефьев, развязка.

6. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть правопис.

Морква, олово, торф, дрова, риба, Різдво, дерево, трава, кров, мавпа, камінь.

7. Поставте, де треба, апостроф.

Сурм...яний, череп...яний, реп...ях, Лук...янчик, возз...єднатися, слов...янський, св...ятий, рутв...яний, арф...яр, полив...яний, сап...янці, ви...їхали, надвечір...я, пор...ядок, розв...язала, тьм...яний, ім...я, за...їсти, матір...ю, Дем...ян, жаб...ячий, коров...ячий, трьох...аршинний, п...ятеро, р...ятувати, двох...ярусний, обв...язаний, кип...ятильник, св...яткувати, задерев...яніти, п...ятами, скам...янілий, роз...їхатися, під...яремний, цв...ях, узгір...я.

8. «Вправа з ключем». Запишіть слова у два стовпчики: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

Під..їзд, верхогір..я, волотт..я, кр..юк, р..ябий, скуп..яга, в..їжджений, двох..осьовий, мавп..ятник, люб..язність, трав..яний, р..яботиння, пресв..ятий, різьб..ярський, міцнов..язий, з..економити, моркв..ник, присв..ята, пред..явник, солов..йовий.

Ключ. Щоб перевірити правильність виконання вправи, підкресліть у кожному слові третю від початку літеру. Склавши з цих літер слова, запишіть вислів англійського поета Джорджа Ноела Гордона Байрона.

9. «Вправа з ключем». Випишіть слова, у яких на місці крапок треба поставити апостроф.

Духм..яний, тім..я, бур..яний, об..єднання, поцв..яхований, гіів..яблука, об.лзний, по..яснення, лев..ячий, яструб..ятко, моркв..яний, сором..язливий, об..юшити, р..юмсати, нав..язувати, лл..ється, св..ятковий.

Ключ. З перших букв виписаних слів складіть назви творів Т. Шевченка.

10. Згадайте відомі вам власні імена, що пишуться з апострофом. Складіть з ними речення.

11. Вставте, де потрібно апостроф.

В..йокнути, сап...янці, сім..янин, різьб..ярство, присв..ячений, львів..янин, східнослов..янський, в..юнкий, від..ємник, дріб..язковий, взаємозв..язаний, арф..яр, різдв..яний, жираф..ячий, мавп..ячий, пам..ятний, потьм..янілий, торф..янистий, круп..яний, рутв..яний, черв..як, крем..яний, верб..я, Лук..яниха, об..їждчик, в..язальниця, п..ядь, нав..ючений, в..їдливий, між..яр..я, п..явка, череп..я, подвір..я, пів..яблука, пів..апельсина, місто Зв..ягель, двох…ярусний, роз…юшити, варшав..янин.

Виконайте тестові завдання:

Варіант 1

1. Апостроф треба писати иа місці пропуску в усіх словах рядка:
А міжгір..я, рутв..яний, сім..янин
Б поголів..я, під..їзд, солом..яний
В в..їжджати, кр..якати, м..ятний
Г р..ябенький, кам..яний, дит..ясла

2. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А п..яльце, з..ясувати, звір..ята
Б зап..ястя, кур..ява, від..ємний
В п..явка, бур..ян, зв..язківець
Г подвір..я, гр..ядка, дев..ять

3. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А В..ятка, верхів..я, без..аварійний
Б кам..яний, уп..ятьох, пор..ядковий
В м..якосердний, здоров..я, бр..язкіт
Г здоров..яга, безправ..я, фарб..яр

4. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..язальниця, сурм..яний, арф..яр
Б м..ясорубка, черв..як, пів..аркуша
В сап..янці, безслав..я, від..екзаменувати
Г надвечір..я, стерв..ятник, суб..атомний

5. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А п..ястися, підмурів..я, напів..автомат
Б уп..яте, злопам..ятний, розв..язування
В підв..язка, Мін..юст, землевпор..ядник
Г м..ясокомбінат, під..ярок, дез..активація

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А нав..ючений, пір..їнка, зор..яний
Б п..ятиборець, повір..я, без..іменний
В слов..янофіл, дит..ясла, підребер..я
Г надхмар..я, торф..яник, пів..аркуша

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А зам..ятися, довір..я, різдв..яний
Б сім..янин, обов..язковий, бур..яний
В п..ятачок, обв..язаний, підмурів..я
Г сухом..ятка, забур..янений, св..ято

8. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..юнкий, об..їдки, В..ячеслав
Б п'ятниця, без..язикий, кр..якати
В м..якошерстий, узгір..я, св..ято
Г сім..ячко, з..юрмитися, р..ясний

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А без..якірний, нез..ясованість, різдв..яний
Б пів..юрти, над..яр..я, з..економити
В напів..ява, мавп..ячий, верф..ю
Г в..їзний, нев...їжджений, Об..ю

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..язаний, бур..янище, Придніпров..я
Б п..ятизірковий, торф..яник, з..агітувати
В вп..ястися, моркв..яний, без..апеляційний
Г транс..європейський, в..їдливий, цв..ях

11. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А двох..ярусний, різдв..яний, з..ява
Б розіб..ється, сап..яновий, дзв..якати
В від..єднувати, в..юнитися, гр..юкіт
Г пів..яйця, торф..яний, Валер..ян

Варіант 2

1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А вим..я, п..явка, брукв..яний
Б м..ясник, нарум..янений, цв..ях
В Верхів..я, Слов..янськ, пів..ями
Г багатослів..я, м..яз, медв..яний

2. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А Кам..янець-Подільський, в..язи, цв..ях
Б пустослів..я, безриб..я, пор..ядок
В торф..яник, м..якоть, поцв..яхований
Г п..ядь, солов..ї, від..єднати

3. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А В..ятка, верхів..я, без..аварійний
Б кам..яний, уп..ятьох, пор..ядковий
В м..якосердний, здоров..я, бр..язкіт
Г здоров..яга, безправ..я, фарб..яр

4. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..язальниця, сурм..яний, арф..яр
Б м..ясорубка, черв..як, пів..аркуша
В сап..янці, безслав..я, від..екзаменувати
Г надвечір..я, стерв..ятник, суб..атомний

5. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А п..ястися, підмурів..я, напів..автомат
Б уп..яте, злопам..ятний, розв..язування
В підв..язка, Мін..юст, землевпор..ядник
Г м..ясокомбінат, під..ярок, дез..активація

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А нав..ючений, пір..їнка, зор..яний
Б п..ятиборець, повір..я, без..іменний
В слов..янофіл, дит..ясла, підребер..я
Г надхмар..я, торф..яник, пів..аркуша

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А зам..ятися, довір..я, різдв..яний
Б сім..янин, обов..язковий, бур..яний
В п..ятачок, обв..язаний, підмурів..я
Г сухом..ятка, забур..янений, св..ято

8. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..юнкий, об..їдки, В..ячеслав
Б п'ятниця, без..язикий, кр..якати
В м..якошерстий, узгір..я, св..ято
Г сім..ячко, з..юрмитися, р..ясний

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А без..якірний, нез..ясованість, різдв..яний
Б пів..юрти, над..яр..я, з..економити
В напів..ява, мавп..ячий, верф..ю
Г в..їзний, нев...їжджений, Об..ю

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А в..язаний, бур..янище, Придніпров..я
Б п..ятизірковий, торф..яник, з..агітувати
В вп..ястися, моркв..яний, без..апеляційний
Г транс..європейський, в..їдливий, цв..ях

11. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:
А двох..ярусний, різдв..яний, з..ява
Б розіб..ється, сап..яновий, дзв..якати
В від..єднувати, в..юнитися, гр..юкіт
Г пів..яйця, торф..яний, Валер..ян

Теми