ТЕМА 11. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ, ПРИКЛАДОК

Сполучний звук о, е(є)

Коли перш частина складного слова - прикметник, то сполучним звуком виступає о: важкоатлет, гірничопромисловий, чорногуз, ясн озорий ; якщо першою частиною такого слов є прикметник м'якої групи, то перед о пишеться ь: верхньодніпровський, давньоруський, середньовіччя, синьоокий . Примітка. З цими словами не слід сплутувати складні слова, першою частиною яких є прислівники вищого ступеня порівняння на е: вищезгаданий, нижчепідписаний.

Коли перша частина складного слова - іменник або займенник , то сполучним звуком буває:

а) Після твердого приголосного, зокрем після шиплячого, звук о: атомохід, грушоподібний, дощомір, сажотрус, іміджолдгія, самовчитель, харчоблок, чужо земець; але: кожум'яка, овочесховище, очевидний.

б) Після м'якого приголосного (неподовженого), яким закінчується основа іменника м'якої групи, пишеться е: бурелом, землетрус, піснетворець, праце здатний, яйцеподібний , але: коногін, конов 'язь, костогриз, костоправ, свиноматка.

в) Після й, яким закінчується основа іменника м'якої групи, або м'якого подовженого приголосного першої частини пишеться є: боєздатність, дієздатний, краєзнавство; житт єздатний, життєпис, насіннєсховище, сміттє збірник.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Разом пишуться:

Пишуться через дефіс:

1. Складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучних звуків о, е, є двох або кілької основ, одна з яких – дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, тепловоз, самохід.

Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучного голосного:

1) що означають протилежні за змістом поняття: купівля-продаж, розтяг-стиснення

2. Складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучних звуків о, е, є прикметникової та іменникової основ: чорногуз, чорнозем, новобудова.

2) означають близькі за змісом поняття : щастя-доля, дочки-матері, хліб-сіль

3) означають спеціальність, професію: лікар-еколог, інженер-механік

3. Складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучних звуків о, е, є двох іменникових основ:верболіз, лісостеп, трудодень (але: людино-день)

4) на позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка

5) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: стоп-кран, блок-система, дівич-вечір, козир-дівка

4. Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, перекотиполе, Перебийніс, Убийвовк.

5. З першими частинами авіа-, авто-, агро-, вело-, водо-, газо-, гео-, гідро-, екзот-, екстра-, електро-, зоо-, кіно-, космо-, макро-, метео-, мікро-, мілі-, псевдо-, радіо-, соціо-, стерео-, термо-, фото-, теле-, фоно- й под.: авіамотор, екстраклас, космодром, метафізика

6) означають державні посади, військові, наукові звання: генерал-губернатор, контр-адмірал

7) означають складні одиниці виміру: кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр, грам-молекула

6. Складні іменники з першою частиноюпів-, напів-, полу-:півгодини, півколо, полумисок, напівоберт(але : пів-Європи)

8) з першою частиноювіце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, міді-, обер-,унтер-, штабс-: міні-футбол, обер-майстер, лейб-медик, унтер-офіцер

7. Складноскорочені слова: нарсуд, універсам, профспілка.

9) назви комах, рослин, мікробів: заєць-русак, сон-трава, чар-зілля, інфузорія-туфелька, мати-й-мачуха

8. Складні слова, що складаються з числівника в Р.в. та іменника: двадцятиріччя (але: 20-річчя )

10) іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, зюд-ост

9. Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, термогідродинаміка.

11) якщо після першої частини складного слова йде слово з такою ж другою частиною: теле- і радіопередачі, авто- і велотрек

10. Якщо до складу географічних назв входять компоненти мало-, велико-, старо-, ново-, нижньо-, верхньо-: Моломиколаївка, Верхньодніпровськ

12) складні прізвища та географічні назви: Нечуй-Левицький, Івано-Франківськ


ЗАУВАЖТЕ

Прикладки, що стоять після пояснюваного іменника й виражають ознаку, яку можна передати прикметником, треба писати з дефісом: дівчина-красуня (АЛЕ: красуня дівчина), хлопець-богатир (АЛЕ: богатир хлопець).

Прикладки — видові назви, що стоять перед пояснюваним словом, треба писати з дефісом: Дніп­ро-ріка (АЛЕ: ріка Дніпро), Київ-місто (АЛЕ: місто Київ).

Пишуться разом

Пишуться через дефіс

1.Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп).

1.Складні прикметники, утворені від складних іменників, писаних із дефісом: віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор).

2.Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника (утворені від залежних між собою слів): загальноосвітній (загальна(яка?) освіта), легкоатлетичний (легка (яка?) атлетика), волелюбний(любити (що?) волю)

2. Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному (між ними можна вставити і ): аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, але : всесвітньо відомий, зловорожий, хитромудрий

3.Складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний.

3.Складні прикметники, в яких перша частина закінчується на-ико (-іко):діалектико-матеріалістичний, історико-культурний .

4 Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник:важкохворий, внутрішньозаводський, вищезгаданий, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово.

4.Складні прикметники з першою частиноювійськово-, воєнно-: військово-морський, військово-спортивний, але: військовозобов’ язаний, військовополонений

5.Прикметники, що мають термінологічне значен- ня: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова).

5. Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е: м’ясо-вовняний, м’ясо-молочний, крохмале-патоковий.

Примітка . Прислівники, що зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв’язаний.

6. Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, молочно-білий, темно-зелений, але: жовтогарячий, червоногарячий

6. Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами:двадцятиповерховий, семиразовий, але: 125-річний.

7. Складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний.

Виконайте завдання:

113. Перепишіть, вставляючи пропущені сполучні голосні. Усно обґрунтуйте їх вибір.

Дев’яност...річчя, житт…пис, тепл…воз, овоч…сховище, сам…вчитель, атом...хід, кров...обіг, леж…бок, сорок…пуд, хімі...терапія, яйц...провід, кост...прав, дв...владдя, вантаж...потік, бур…лом, бо…здатність, кон…в’язь, прац…здатність, земл...трус, кра..знавство, свин...пас, житт...здатність, різц…тримач, шерст...прядильня.

114. Від поданих слів утворіть складні іменники. Запишіть їх у два стовпчики: перший — написання разом, другий — через дефіс.

Рука, писати; край,знати; вода, міряти; листя, падати; красно, писати; середні, віки; святий, вечір; людина, день; п'ять, років; земля, трусити; радіо, комітет; міні, футбол; художник, пейзажист; вакуум, апарат; половина, яблуко; щастя, доля; перекоти, поле; життя, писати; лікар, терапевт; аеро, вокзал; вагон, ресторан; вантаж, потік; слюсар, складальник; половина, Київ.

115. Запишіть слова, знявши риску.

Само/хід, лікар/еколог, Зайчик/Побігайчик, чорно/зем, буй/тур, блок/система, трудо/день, людино/день, авто/страда, дизель/мотор, генерал/лейтенант, контр/адмірал, лейб/медик, Убий/вовк, розрив/трава, напів/автомат, полу/мисок, кіловат/година, світло/лікування, супер/техніка, гідро/електро/станція, обер/майстер, норд/вест, пів/місяць.

116. Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис.

(Авіа)(моторо)будування, (віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино)день, (людино)доза, (життє)пис, (перекоти)поле, (п’яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, (лісо)сплав, (радіо)комітет, (купівля)продаж, (лікар)еколог, (блок)апарат, (віце)прем’єр, (кіловат)година, (мало)миколаївка, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати)(й)мачуха, (тепло)(й)(гідро)електростанція, (сто)річчя, (унтер)офіцер, (вакуум)апарат, (соціал)демократ, (само)хід, (вербо)ліз, (обл)виконком, (учитель)фізик, (дизель)мотор, (віце)призедент, (воле)любний, (розтяг)стиснення, (їдальня)зимівниця.

117. Запишіть слова, поясніть правопис частин пів-, напів-, полу- з іменниками.

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.

118. Запишіть іменники разом або через дефіс.

Часо/пис, п’яти/денка, фото/зйомка, житт/єпис, люби/мене(квітка), зоре/пад, день/два, крає/знавство, межи/річчя, щастя/доля, пів/гектара, напів/сон, зірви/голова, Ново/московськ, Гуляй/поле, полу/кіпок, напів/автомат, срібло/злото, рута/м’ята, україно/знавство, народ/визволитель, інженер/механік, Десна/ріка, пів/Дніпра, спів/дружність, лісо/насадження, двох/сот/річчя, Верхньо/дніпровськ, гуси/лебеді, життя/буття, Ведмідь/гора, пів/життя, водо/грай, проф/спілка, людино/година, Квітка/Основ’ненко, 10/поверхівка, кіно/театр, авіа/гурток, обер/майстер, земле/мір, зірка/велетень, правдо/люб, літак/перехоплювач, місто/герой.

119. У поданих реченнях правильно напишіть складні іменники.

1. Поруч з образами Шевченка й Лесі Українки образ Франка символізує перед світом не тільки індивідуальні риси й можливості велетня культури, але й нетлінне єство, красу, неповторну явину й життє/здатність українського народу. 2. Надто багато бачив Шевченко за своє життя жахливих картин кріпацтва, а гірка доля його братів і сестер/кріпачок стала невід’ємною частиною його душі. 3. Міф про мавку розвіявся, бо то відійшло дитинство і його заступило отроцтво, здатне до аналітичного світо/сприйняття. 4. Це історія українського народу, народу/трудівника, народу/воїна, що цілі віки бився, як лев, за свою свободу. 5. Нас зустрічають хлібом/сіллю. 6. Опівдні над обрієм стали громадитися біло-сірі хмарини, а за якийсь час насунула й величезна хмара, запнула пів/неба й заступила сонце.

120. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть творення і правопис складних іменників.

1. Падають у (приворот) зілля сльози тяжкі, старечі (І. Драч). 2. Я накосив лиш нервів добрий сніп і вимолотив радощів (пів) жмені(М. Вінграновський). 3. Вмирають в танці золоті (жар) птиці (І. Драч). 4. На командному пункті був поранений ще один воїн — командуючий армією (генерал) лейтенант Овчаренко (Гр. Тютюнник). 5. Лілові хмари (Іван) чаю пливуть над прірвами у ніг (Л. Костенко). 6. Правильна форма таких (шести) гранників виходить тоді, коли кристалики льоду утворюються не дуже швидко (В. Мезенцев). 7. Велику, часто вирішальну роль тут відіграє і (світо) сприймання, і (світо) відчуття (В. Мезенцев). 8. У 1912 році весь світ облетіла страшна звістка про загибель величезного (паро) плава «Титанік» (В. Мезенцев). 9. Наш Іванко в (дит) садку, як барвінок у вінку (І. Блажкевич). 10. Тут на дні пшеничнім (пів) Європи — захлинув броні бездонний степ (І. Драч). 11. Було ще рано, (пів) до восьмої (М. Коцюбинський). 12. Одержавши плату, Ніна о (пів) на шосту залишила бібліотеку (С. Добровольський). 13. Надія запнула голову великою сірою хусткою, затуливши нею (пів) обличчя (П. Автономов).

Розподільний диктант.

Згрупуйте сполучення слів відповідно до правил правопису у дві колонки: 1 — при­кладки, що пишуться через дефіс; 2 — прикладки, що пишуться окремо.

Брати/слов’яни, трава/звіробій, грип/убивця, людина/змієборець, поет/романтик, місто/Берислав, очі/волошки, конструктор/Корольов, дослідники/археологи, знак/символ, споруда/символ, книга/реліквія, фізик/Пулюй, замок/фортеця, генерал/губернатор, інтелігент/земляк, пісні/балади, українець/учений, професіонал/музикант, острів/Мурашиний, Франко/школяр, хатинка/маяк, річка/Сквира, будинок/мурашник.

121. Складні слова напишіть разом або через дефіс і поясніть їх правопис.

Мікро/міліметр, лісо/смуга, людино/година, інженер/механік, лісо/степ, літак/снаряд, пів/години, пасажиро/кілометр, крути/голова, мало/літражка, бджоло/знавство, радіо/фізик, альфа/промені, водо/грай, агро/ґрунто/знавство, Ново/українка, буряко/комбайн, водо/масло/заправник, барометр/анероїд, блок/апарат, Велико/британія, земле/впорядкування, життя/буття, жокей/клуб, жень/шень, житло/кооперація, земле/трус, пів/озера, зерно/елеватор, жирно/молочність, фото/монтаж, восьми/класник, динамо/машина, жук/носоріг, пів/Африки, залізо/бетон, пів/листа, льон/довгунець, напів/фабрикат, 50/річчя, сто/шістдесяти/ річчя, Старо/михайлівка, щастя/доля, жук/плавунець, Переяслав/Хмельницький, Дольд/Михайлик, пів/Ялти, пів/острова, екс/прем'єр, євшан/зілля, полин/трава, дід/хлібороб.

122. Запишіть складні іменники, знімаючи риску.

Контр/адмірал, ретро/стиль, віце/ректор, івано/франківець, чаро/дій, екс/губернатор, міні/маркет, контр/атака, авто/любитель, рута/м’ята, овоче/сховище, люби/мене, кімната/музей, жар/птиця, гама/промені, супер/шоу, кіно/фестиваль, інтер/фейс, срібло/злото, Дунай/батько, лісо/степ.

В іменниках, написаних разом, підкресліть першу букву; із позначених літер має вийти назва місця, де відбуваються події у творі Остапа Вишні «Сом».

Виконайте тестові завдання:

1. Разом треба писати слово
А максі/завдання
Б міні/спідниця
В супер/турнір
Г екс/чемпіон

2. Разом треба писати слово
А перекоти/поле
Б розрив/трава
В люби/мене
Г чар/зілля

3. З дефісом треба писати слово
А вело/спорт
Б агро/фірма
В гідро/масаж
Г віце/чемпіон

4. З дефісом треба писати слово
А псевдо/наука
Б лже/патріот
В міні/маркет
Г біо/фізика

5. Разом треба писати обидва слова рядка
А біо/енергетика, Мін’/юст
Б авто/цивілка, люби/мене
В дип/корпус, бета/промені
Г радіо/гурток, стогі/кран

6. Разом треба писати обидва слова рядка
А мото/перегони, мега/маркет
Б земле/мір, Лисичка/Сестричка
В двадцяти/ліття, розтяг/стиск
Г пройди/світ, міні/автомобіль

7. З дефісом треба писати обидва слова рядка
А хліб/сіль, тонно/кілометр
Б Інгул/ріка, макро/економіка
В хлопець/красень, гео/політика
Г батько/матрі, супер/оснащення

8. З дефісом треба писати обидва слова рядка
А Київ/місто, богатир/хлопець
Б дівчина/красуня, пів/кавуна
В інтернет/магазин, Дон/ріка
Г віце/ректор, стерео/ефект

9. Разом треба писати кожне слово рядка
А пів/лимона, пів’/яблука, пів/озера
Б пів/відра, пів/Одеси, пів/семестру
В пів/Європи, пів/огірка, пів/години
Г пів/весни, пів/зошита, пів/Парижа

10. Разом треба писати кожне слово рядка
А напів/автомат, пів/острова, пів’/ями
Б пів/миски, пів/року, пів/Мелітополя
В полу/ботки, пів/Дунаю, пів/городу
Г пів/класу, напів/правда, пів/Львова

11. Разом треба писати кожне слово рядка
А держ/підприємство, медіа/ресурс, норд/ост
Б лісо/степ, п’яти/денка, прем’єр/міністр
В адмін/ресурс, водо/грай, квазі/держава
Г зоре/пад, контр/адмірал, відео/ролик

12. З дефісом треба писати кожне слово рядка
А Харків/місто, людино/день, жар/птиця
Б учений/філолог, супер/шоу, батько/мати
В купівля/продаж, норд/ост, перекоти/поле
Г кіловат/година, дівич/вечір, п’яти/класник

Теми