ТЕМА 6. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ГОЛОСНИХ

Е, И у коренях слів

1. Пишеться Е:

а) у сполученнях –ере-, -еле-: черевик, пелена, берег;

б) коли Е при зміні слова випадає: праведний (правда), березень (березня), шевця (швець);

в) при чергуванні з І: летіти – літати, променя – промінь, кам еня – камінь.

2. Пишеться И:

а) у сполученнях –ри-, -ли-: тривожитися, кривавий, але: дрімати, пролітати;

б) у коренях пир-, бир-, дир-, мир-, стил-, якщо далі стоїть наголошена буква а: запер - запираю; заберу - забира?ю; застелю - за стила?ю (але застеляю).

3. У деяких словах(переважно іншомовних) написання е та и не перевіряється: апельсин, бензин, бетон, декада, де легат, демократія, колектив, левада, ле генда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти, чекати; директор, диригент, кишеня, лимон, м инуле, пиріг, шинель і т. д.

4. У інших випадках як сумнівний е, так і сумнівний и варто перевіряти наголосом: терплячий - терпимо, скрипіти - скрипнути, зупинятися - зупинка .

Чергування голосних О чи І? Е чи І?

1. Згідно з вимовою О,Е у відкритому складі чергуються з І в закритому складі:

а) при словозміні: кінь – коня, осінь – осені, сіл – с ело, бійся – боюся; Канів – Канева ;

б) при словотворенні: веселитися (пор. весілля),будівник (пор. будова), творити (пор. тв ір).

2. О, Е не переходять в І в закритому складі:

а) коли вони випадні або вставні: вікно – вікон, сотня – сотень, сон – сну, жовтень - жовтня;

б) у звукосполученнях –оро-, -оло-, -ере-, -еле-: холод, терен, велет, мороз, але: моріг, поріг, просторінь, сморід , оборіг;

в) у групах –ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг – торгу, смерть – смерті, шовк - шовку ( але: погірдний, хоч погорда); г) у наголошених частинах складних слів –вод, -воз, -нос, - роб, -лов: водовоз – водовоза, діловодство – діловодства, тигро лов – тигролова (але в частинах –хід, -ріг чергування відбувається: пішохід – пішохода, одноріг – однорога).

Чергування голосних Е чи О після шиплячих та Й

1. Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед м’яким приголосним, а також перед складами з е та и (що походить від давньоруського и) пишеться е:вечеря, женити ( рос. женить),пшениця (рос. пшеница), джерело, учень.

2. Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та и (що походить від давньоруського ы) пишеться о:жонатий, чотири (рос. четыре), пшоно, знайомий (рос. знакомый), бджола.

3. В окремих словах за традицією: кочерга, пащека, чепурний, черга, че кати, черпати, щедрий, щезнути, чемно, ч есно тощо.

Пишемо О замість Е:

1. У суфіксі –ост(і) іменників жіночого роду ІІІ відміни: меншості.

2. У давальному і місцевому відмінках деяких іменників І відміни: на щоці, бджолі, на вечорі.

3. У закінченнях родового та орудного відмінків прикметників і займенників: ближчою, меншою, нашою, вашої.

4. У прикметниках з наголошеним суфіксом ев(ий):грушевий, смушевий (а не під наголосом грошовий, крайовий).

Правопис О та А

1. У коренях дієслів О чергується з А, причому слово з О означає одноразову дію, а слово з А – багаторазову або тривалу: допомогти – допомагати, схопити – хапати . У корені пишемо А здебільшого тоді, коли в наступному наголошеному складі є а(я): гонити – ганяти.

2. У деяких словах на місці О перед постійно наголошеним А(Я) пишеться А: багатий, багатир(багач), гарячий, кажан, ка лач, хазяїн і похідні від них, але: богатир (силач), гончар, лопата, поганий, с олдат, монастир, крохмаль, козак, ко рявий, отаман, погон, комиш, комірка, б орсук, кропива, слов’ яни, пором, коровай.

И та І після Ж, Ч, Ш, Щ та Г, К, Х

1. И пишемо у коренях слів після Ж, Ч, Ш, Щ та Г, К, Х: жити, хист, кислий, щит, чистий.

2. І після Ж, Ч, Ш, Щ та Г, К, Х у коренях слів пишеться лише тоді, коли вона чергується з О або Е: жінка (бо женитися),гірський (бо гора), чіплятися (зачепитися),ящірка (бо рос. ящерица), щільно (рос. щель). Запам'ятати: хутчій, замшілий, навпочіпки.

3. У словах, які стоять у множині завжди пишеться І : дощі, кручі, тисячі, плащі.

4. Закінчення прикметників та дієприкметників будуть писатися з тією буквою

( и чи і), яка звучатиме в самому питанні: який?кращий, які? кращі, на якій? на кращій.

5. У дієприслівниках (що роблячи?, що зробивши?) завжди пишеться И : кажучи, думаючи, написавши.

6. У прислівниках типу по-вовчи, по-хлоп ячи.

Виконайте завдання:

62. На місці крапок поставити пропущені букви та пояснити їх правопис.

Бл..щати, вин..сений, ш..рочезний, акт..візувати, скр..піти, зас..лити, д..сятий, розв..вати, зал..вати, б..р..жливість, ж..ве, в..рховина, в..сняний, щ..б..тати, гл..бинний, страт..гічний, в..л..чати, ст…повий, стр..мати, завм..рати, гр…міти, дж..р..ло, зв..чайний, в..селий, пор..вати, т..хенький, пос..редній, с..ненький, перев…рт..нь, ож..вати, д..р..гент, справ..дливий, греб..лька, дал..ч, п..л..на, л..генда, зл..денний, в..л..чезний, ос..ні.

63. Випишіть слова у дві колонки. У першу – слова, в яких о, е чергується з і , а в другу – в яких не чергується.

Ворон, нести, стій, двори, вихор, твого, бійся, корона, вузол, березень, вечір, школа, закон, смерека, дерево, пісень, весен, загін, коза, лелека, молодець, перець, веретено, камінь, човен, полон, верх, товстий, гуркотіти, дзвін, коса, роса.

64. Спишіть, вставляючи пропущені букви е чи о .

Дж..рело, ж..рстокий, веч..ря, ч..ло, ч..рвень, деш..вий, щ..дрий, ж..лудь, ч..решня, ш..лестіти, ж..неш, ч..твертий, ш..піт, щ..тина, гай..чок, ж..втий, ч..рний, веч..ра, грош..вий, виш..нька, ш..лом, діж..чка, й..го, ш..стеро, ч..рнетка, ж..них, коч..рга, ч..тки, щ..знути, дж..мпер, ч..рниця, ш..колад, ч..хол.

65. Перепи шіть текст і встав те пропущені букви о та е.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж..рлами було закрито новими брезентовими ч..хлами. Люди в шлюбці мали ш..стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч..тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч..рга, кинулись у ч..вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж..вті, голубі, ч..рвоні, сині.

66. Запишіть слова й речення, установивши потрібну літеру.

Вит(и,е)рти – вит(е,и)рати, приб(и,е)ру – приб(е,и)раю, заб(е,и)ру – заб(е,и)раю, ст(и,е)лю – заст(е,и)лаю, зд(е,и)ру – зд(и,е)раю, вим(е,и)рти – вим(е, и)рати, пов(и,е)рнути – пов(и,е)ртати, вим(е,и)рзнути – вим(и,е)рзати, завм(е,и)рати –завм(е,и)рти – невм(е,и)рущі.

Перем(о,а)гати – перем(о,а)гти, ск(о,а)кати – ск(о,а)чити, г(о,а)нити – г(о,а)няти, допом(о,а)гти – допом(о,а)гати, ск(о,а)тити – ск(о,а)тати, зл(а,о)мити – зл(о,а)мати, вим(о,а)гати – м(а,о)гти.

67. Замість крапок вставити о або а.

К...миш, г..разд, г..рячка, б...гатий, б...гатство, б...гатирський, б...гатир (велетень, герой), б...гатир (багач), г..рячий, к...рявий, к..ряга, к...чан, х...зяїн, к...лач, к...жан, л...мати, допом...гати, б...рсук, ...таман, кр...пива, пров...джати, п...гони, м...настир, л...пух, г...няти, л...мити, вин...шувати, к..жан, к..стрюля, зл..мувати, г..зда, проп..ганда,

68. На місці крапок напишіть и чи і.

Щ..рий, ш..рина, ж..рний, ш..стнадцять, к..нець, щ..тка, г..рко, к..дати, щ..льно, ч..тати, ж..ття, ж..нка, ш..пш..на, х..тро, х..мера, ліщ..на, ж..виця, г..сть, пож…вний, к..стка, к..піти, ч..пати, ш..шка, наш..птувати, щ..чка, к..льце, х..жак, х..д, ч..нити, ч..сло, ч..плятися, к..вш, к..сень, г..чка, х..лити.

69. На місці крапок вставте пропущені букви и чи і .

Ідуч.. до школи; пахуч.. квіти; дівоч..й голос; дівоч..й долі; на найвищ..й горі; пригортаюч.. дитину;сяюч.. вогн; у робоч..й атмосфері; пишуч.. диктант; лежач.. на піску; думаюч.. про маму; у лисяч..й норі; плакуч.. верби; один з найкращ..х учнів; у жіноч..й душі.

70. На місці крапок поставте пропущені е та и .

1. Хв..люється ш..рокий лан з..лений, волошки, ніби сині зіроньки, бл..щать. 2. І ледве струмки задзв..ніли співочі, зам..готіло листячко з..лене.3. Назустріч смерті злякано пл…ве л..це тевтона, синє і кр..ве. 4. Р..балки допл…вли до Цареградського гирла, минули єрики і пристали в самому гирлі до кордону. 5. Половчиха стала ч..кати шаланди, щоб зб..р..гти артільне добро. 6. Ще вчора ввеч..рі холодок неприємної тр..воги блукав у серці. 7. Вм..раючи, лілеї клонять до теплої води головки в’ялі. 8. Зосталася сама мати і почала п..р..ст..ляти маленьку постілоньку. 9. З першої миті життя сх…ляються над нами обличчя мат..рів.

71. Уставте в словах пропущені букви е та и.

С..режки, к..шеня, п..ріг, кл..котіти, хв..лювання, л..мон, ос..ледець, вел..тень, т..раж, л..бонь, од..колон, р..клама, заруч..ни, ож..ледь, кр..ниця, мереж..во, тр..вога, д..таль, поч..нання, скр..піти, ап..льсин, бр..ніти, конт..нент, велос..пед.

У словах зі вставленою е підкресліть першу букву; із позначених букв має вийти прізвище українського філософа, який на своїй могилі велів написати "Світ мене ловив, та не спіймав".


Виконайте тестові завдання:

1. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А ш..потіти, ш..рокий, сп..тати
Б к..сіль, кош..ня, зал..вати
В мереж..во, гл..бінь, п..ріг
Г мар..во, згар..ще, мороз..во
Д поб..ратися, зар..во, бр..хня

2. Літеру и пропущено в реченні
А Правда холодна, а бр..хня тепла.
Б Мир та лад — в..лякий клад.
В Як не вмієш, то й не б..рися.
Г Див..ться звисока, а нічого не бачить.
Д Сини до хати прин..суть, а дочки угли розн..суть.

3. Літеру е пропущено в реченні
А В юності нам найчастіше виб..рає дорогу серце.
Б Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю.
В Багряні хребти попідп..рали небо.
Г Зоря вечірня прост..лає останні смуги на воді.
Д Можна все на світі виб..рати. сину.

4. Прочитайте речення.
А з(1)мля л(2)жить м(3)дова, а поля пожаті мріють, на городах дост(4)гають гарбузи з(5)леноребрі.

Літеру и треба писати замість цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

5. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зас..нати, дзв..ніти, др..жати
Б гр..мтіти, сп..нити, прокл..нати
В л..ман, кр..мезний. оз..ратися
Г с..рпанок, добр..во, кр..шталевий
Д чуж..нецький, ож..ваги, бад..лина

6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А схв..лювати, ос..ледець, пряд..во
Б пал..чка, в..сочина, кош..чок
В д..плом, створ..ння, вогн..ще
Г м..лькати, гл..бінь, скр..піти
Д кр..шити, сем..ро, х..мерний

7. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А промов..стий, сх..литися, тр..мати
Б пр..звисько, вр..ватися, зб..регти
В виховат..ль, сел..ще, тр..валий
Г к..рпатий, т..рплячий, розх..тати
Д очищ..ння, нам..стинка, поз..чати

8. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А сл..вовий, перепл..вуть, д..таль
Б бл..скавиці, одгр..міти, муз..ка
В печ..ніга, кр..тичннй, заруч..ни
Г хр..зантема, велос..пед, с..режки
Д конт..нент, гар..зонт, п..рукар

9. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зл..генька, пр..вітний, кл..новий
Б зап..чалитися, хр..бет, зв..чайний
В м..нувшина, д..белий, дол..нька
Г п..чатка, зап..речити, л..дацюга
Д д..вина, гр..чаний, м..тушливий

10. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А тихес..нький, вос..ни, видов..ще
Б куч..рявий,зн..нацька, пл..скатий
В об..реш, зас..лити, невм..руший
Г л..ментуватн, стр..міти, скр..бти
Д вир..нути, дал..чінь, оч..видець

11. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А розч..сати, підстр..гати, бр..хати
Б ап..льсиновий, м..дадіст, пташ..чка
В спост..реження, хвил..чка, побл..зу
Г мисл..ння, виш..нька, автор..тет
Д суп..речливий, вар..во, од..колон

12. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А р..бристий, р..веранс, р..дати
Б марм..лад, пел..на, през..дент
В в..ршина, св..стіти, р..зонанс
Г вер..щати, р..візія, хр..стини
Д ч..новник, об..рти, тв..рдиня

13. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А р..кламний, тр..нування, цуц..ня
Б поч..кати, дощ..чка, р..монтний
В зд..вований, п..стливий, ож..ледь
Г буз..на, м..режка, справ..дливий

Д обл..денілий, пр..стиж, л..бонь

14. Прочитайте поезію.
М(1)нає літо. Осінь вже бр(2)де,
Лісів багрець торкнувся вер(3)сневий.
І пахне чебр(4)цем, і листя де-не-де,
Кружляючи, лягає під д(5)рева.

Літеру и треба писати замість цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

15. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А к..шеня, к..п’ятити, л..генда
Б бр..ніти, вит..рати, скр..піти
В тр..вога, ст..блина, ож..вати
Г д..ректор, зд..рати, мер..хтіти
Д т..рпіти, п..ріг, прим..ритися

16. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А шел..стіти, г..рой, глиб..на
Б б..региня, скр..готати, л..мон
В кл..котіти, заб..ру, ст..жина
Г л..тіти, мереж..во, пов..рхово
Д зам..сти, мороз..во, пош..пки

17. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юр..сдикція
Б ф..стиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти
В зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж
Г ал..горія, скл..піння, ш..ренга, дон..чка
Д бр..ніти, вел..тень, зайч..ня, Водохр..ще

18. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А д..шевий, лот..рея, ст..блина, щ..бетання
Б щ..дрівка, вел..чезний, вист..лити, ч..пурннй
В сут..ніти, в..рещати, кол..скова, в..рболіз
Г в..черя, кр..тичний, благоч..стивий, м..даль
Д кл..котіти, тр..вожний, в..селка, ш..потіти

19. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зуп..няти, ч..рствий, д..сяток, м..дівник
Б сем..ро, з..леніти, об..режний, вовч..ня
В справ..дливість, д..вина, в..теран, бер..зень
Г заруч..ни, сел..зень, пол..тіти, с..лянський
Д ч..решня, кр..латий, пл..чима, пш..ниця

20. Прочитайте поезію.
Л(1)тять, пл(2)вуть і сурмлять у в імлі
шовкові, жовті й с(3)зопері птиці
із конт(4)инентів чорної з(5)млі
у рідні гнізда, на свої кр(6)ниці.

Літеру е треба писати на місці цифр
А 1,3
Б 2,4
В 1,5
Г 5,6
Д 2,3

21. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А к..тушка, ак..рдеон, ..таман
Б ак..мпанемент, к..жан, ..ренда
В п..ром, сарк..фаг, трансп..рант
Г к..нфорка, пат..логія. к..шалот
Д ф..нікулер, ді..рама, п..ролон

22. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А г..лова, п..лтавський, б..гатство
Б к..лосся, вор..шити, д..ріжка
В к..зак, марм..ровий, з..зуля
Г пар..бок, г..нчар, оп..лонка
Д б..рсук, кр..хмаль, м..настир

23. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А с..кира, кр..пива, п..ртрет
Б ябл..ко, г..лубиний. л..пата
В к..жух, п..ріг, б..гатир (заможний)
Г сл..в’яни, ч..рнило, к..зан
Д т..вар, к..миш, марм..р

24. Правильно написано всі слова рядка
А допомогати, коровай, зломити
Б отаман, горячий, ламати
В солдат, богато, качан
Г ганяти, багач, паганий
Д калач, допомога, гонити

Теми