ТЕМА 2. ВЖИВАННЯ М'ЯКОГО ЗНАКА

Спостереження над мовним матеріалом:

Запишіть подані висловлювання про мову. Букви, що позначають м’які приголосні звуки, підкресліть однією лінією, букви, що позначають пом’якшені звуки, - двома. Поясніть, чим позначається м’якість на письмі.

Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву непрозорість українського серця і української землі. (Д.Павличко.)

Знак м’якшення – це літера української абетки, яка, самостійно не позначаючи звука, слугує для передавання м’якості попереднього приголосного.

Ь пишеться:

1. Після букв д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в середині слів перед твердими приголосними ("Де Ти СоНЦе ЗоЛоТе?"): молодь, біль, донька.

2. У середині складу перед о: сьомий, льотчик, тьохкати, льох.

3. У суфіксах –ськ-, -цьк-, -зьк-: український, ткацький, ризький, але: в'язкий, баский, боязкий, різкий, в’язкий, дерзкий, плоский (плаский), жаский (жахливий), ковзкий (тут суфікс -к-).

4. У суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: синенький, білісінький, дівчинонька, тихесенький.

5. У буквосполученнях льц, льч, ньц, ньч, сьц, сьч, що походять з льк, ньк, ськ: ляльці, ляльчин (лялька); доньці, доньчин (донька);Прісьці, Прісьчин (Пріська), але: рибалці (рибалка), балці (балка), Парасці (Параска).

6. Після л перед приголосними: більший, сільський, пральня, пальці, Ользі.

Ь не пишеться:

1. Після б, п, в, м, ф: дріб, степ, кров, голуб.

2. Після ж, ч, ш, щ: плач, робиш, дощ.

3. Після н перед ж, ч, ш, щ і суфіксами -ськ-, -ств-: інжир, менший, банщик, волинський, громадянство, але: женьшень, доньчин (донька), бриньчати (бренькіт), няньчин (нянька).

4. Після р у кінці слова та складу: перевірте, Харків, гіркий, календар, але: Горький.

5. Між двома однаковими буквами, що позначають м’які подовжені приголосні: знання, стаття, свавілля.

6. Між двома м’якими приголосними, крім л: кузня, ніжність, майбутнє, (севастопольський), але: різьбяр( бо різьба), тьмяний (бо тьма).

7. Після л в іменникових суфіксах –алн(о), -илн(о): держално, пужално, ціпилно. АЛЕ: у зменшених формах Ь пишемо: держальце, пужальце.

8. Після д,т, н перед суфіксами –ченк(о), - чук, -чишин: Радчук, Гринчишин, безбатченко.

9. У числівниках на позначення десятків і сотень: шістдесят, сімдесят, шістсот, сімсот.

ВЖИВАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕНЬ «ЙО», «ЬО»:

«ЙО»:
- на початку слова й після голосного: йому, район, завойований;
- після приголосного, переважно на початку складу: батальйон, курйоз, Соловйов.

«ЬО»:
- після приголосного для позначення м’якості приголосного перед о: всього, льон, Ковальов.

Виконайте завдання:

13. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила вживання м’якого знака.

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол...с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол…ку (танок), пол…ку (віськова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий.

14. Запишіть подані слова, вставивши, де потрібно, пропущений м'який знак.

Ослін...чик, приголуб...те, каган...чик, бан...щик, братн...ого, мен...ший, Уман...щина, крайн...ого, вожд..., перев’яз... , сім..., ц...ого, Гор...кий, секретар..., чотир...ох, комар..., камін...чик, ден...щик, барабан...щик, дев’ят...сот, на калинон...ці, на підстил...ці, сім...сот, на лял...ці, дон...чин, нен...чин, котит...ся, у люл...ці, просит...ся, гойдаєт...ся, п’ят...сот, сім...сот, вдивляєт...ся, студентс...кий, кінс...кий, різ...кий, стрілец...кий, л...єш, радіст...ю, димар..., милуйтес..., познач...те, у лун...ці, парасол…чин, роздоріж…жя, козац…кий, русал…чин, різ…кий, Луган…щина.

15. Від поданих іменників утворіть форми давального відмінка. Поясніть орфограми.

Ковзанка, жменька, моталка, проводка, поразка, кулька, смуглявка, книжечка, стежечка, смужечка, приятелька, донька, дочка, машинка, друкарка, долька, долонька, колонка, серветка, вишиванка, вишенька.

16. Перепишіть, вставляючи, де треба, м'який знак.

1. Кружал…цем ядровитої цитрини з блакиті сонце скочується вниз. (Д.Павличко.) 2. Розт…охкався соловейко на калинон…ці, щос… не спит…ся серед ночі сиротинон…ці. (П.Грабовський.) 3. Зліва, при мокрій долин…ці, кін…чалис… жита і починалас… лука. (М.Коцюбинський.) 4. Озеро схоже на велетен…с…ку плас…ку чашу. (Є.Гуцало.) 5. Учора у лузі пас…ся білий кінь – поміж проміння, ластівок і квітів. (Є.Гуцало.) 6. Під вікном билис… і ц…вірін…кали горобці. (М.Коцюбинський.) 7. На тину ц…вірін…чат.. веселі горобці. (О.Підсуха.) 8. Ми в ірпін…с…кій заплаві з вудками по росистій стежині йдемо. (П.Воронько.) 9. В просторій кімнаті з чотир…ма вікнами стояв посередині стіл, застелений червоним сукном. (М.Коцюбинський.) 10. Нема ц…віту на всім с..віту, лиш на ягідон…ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон…ці. (Народна творчість.)

17. Вставте пропущені йо, ьо, ь .

Дружн...ого, заво...ованого, с...омий, втр...ох, під...омний, Олексі..ович, Таде...ович, ма...овий, ...од, л...одовий, л...ох, білолиц...ого, довгові...ого, присутн...ого, короткоши...ого, обідн...ого, Скрипал...ова, міль..он, з..омка, …орданія, сл….ози, Мурав…ов, д…оготь.

18. Запишіть подані слова, вставивши, де треба, м’який знак.

Учител...с...кий, кіл...це, пал...ка, спіл...ний, любов..., їдал...ня, скрин...ка, шіст...десят, вуз...кий, блакит...ний, снігур..., гончар..., повір...те, Хар...ків, піклуєш...ся, ріж...те, летиш..., добуваєш..., якір..., молодец...кий, тонюсін...кий, ніжен...ка, чес...ний, бас...кий, жен...шен..., вітерец..., на сопіл...ці, дощ..., київс...кий, піч..., у бал...ці, рибал...чин, зозул...чин, у мис...ці, майбут...нє, по-француз...ки, підніс...ся, Вас..чин, на вишен..ці, вчотир..ох, брин..чати, щаст..я, секретар..., дон...чин, тюр..ма, різ…кий, мен…ше, таріл..ці, роздоріж…жя, кал…ці, Натал…чин.

19. Поставте на місці крапок, де треба, знак м’якшення і запишіть слова у два стовпчики: 1) зі знаком м’якшення; 2) без знака м’якшення. Поясніть орфограми.

Стілець.., малесен..кий, узліс..я, промін..чик, вмебл..ований, монгол..ці (д.в.), всесвіт..ній, здаєт..ся, держал..це, сторін..ці (д.в.), галуз..я, трат..те (наказ.сп.), кавказ..кий, глазур.., майбут..нє, знан.. (р.в.), ковз..кий, вздовж.., різ..блення, ін..ший, ушіст..ох, вел..можніст.., жас..кий, Уман..щина, дізнаєш..ся, сопіл..ці, неміч.., знахар.., стан..те (наказ.сп.).

20. Поставте, де треба, м’який знак. Складіть 2 речення, увівши 2-3 слова з м’яким знаком.

І. Черкас..кий, близ..ко, київс..кий, прикарпатс..кий, тіс..ніший, с..вятковий, ткац..кий, Гор..кий, гір..кий, бур..як, ручен..ка, тонюсін..кий, бал..ці, тон..ший, бажан.., напишіт.., буд..те, смієт..ся, Хар..ків, селян..с..кий, Уман..щина, брин..чати, нян..чити, Ман..чжурія, жен..шен.., щас..тя, Пан..ченко, ніч…

ІІ. Парас..ка, Пас..чин, брат..с..кий, свіжісін..кий, в’яз..кий, вуз..кий, будуєт..ся, знан.., ґедз.., кос..ба, бажан.., перевір..те, Хмел..ниц..кий, цегел..ник, т..мяно, Сибір.., суміш.., іспан..с..кий, тон..шати, Фед..чишин.., матін..ці, вісім..сот, ніж.., поштар.., бас..кий, вишен..ці, сопіл..ці, брен..кати, міл..йонер, рел..єф, Натал..чин, перевір..те, облич…

21. Запишіть слова, вставляючи, де треба, знак м'якшення. Поясніть його вживання.

Колодяз…, варяз..кий, в'яз..кий, волин..с..кий, тр..охсотліт..ній, л..одовик, фортец.., вчотир..ох, кавун..чик, с..орбати, Фед..чук, молодец..кий, держал..но, чотир..ма, іран..с..кий, календар.., християн..с..кий, Степан..ченко, корін..чик, велетен..с..кий, врізнобіч.., різ..бяр, т..мяний, кут..ній, Уман..щина, д..огот.., мен..ше, бас..кий, хорол..с..кий, повір..те, насип.., постав..те, Михал..чук, вітаєш..ся, неміч.., сопіл..ці, рибалон..ці, сіл..лю, учител..ці, Наталон..ці, заход..мо, куз..ня, чес..тю, калинон..ці, бояз..кий, Марин..ці, гуцул..с..кий, зріліс..тю, дев'ят..сот, шкатул..ці, колодяз..ні.

22. Запишіть слова у дві колонки. У першу – слова з м яким знаком, у другу – без м якого знака.

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці ( візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, сопіл..ці, циган…ці, сиротин…ці, кул…ці, ліщинон…ці.

23. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ- і запишіть їх.

Іран, Ангола, Шампань (історична область у Франції), Хорол, Херсон, Умань, Волинь, Поділ, гуцул, тесляр.

24. Перекладіть з російської мови на українську. Поясніть їх правопис.

Дробь, отрежь, буквар, голубь, Харьков, ударьте, календарь, вплавь, горький, виноградарь, нож, упряжь, восемь, плачь, семь, печь, кобзарь, тюрьма, слесарь, желчь, вратарь, степь, накипь, сыпьте, лишь, роскошь, сухарь, отмерьте, редактируешь, съешьте, меньше, хорольский, пятьдесят, казанский.

25. Перепишіть речення, поставивши, де треба, замість крапок знак м’якшення. Поясніть його вживання.

1. Найбіл..ше ус..ого славит..ся і шануєт..ся поміж люд..ми той народ, у якого його мова широко розвинута і збагачена творами всякого пис..менс..тва. 2. Т..мяно світять..ся вікна у мален..кій хатин..ці, де сторож варить собі убогу вечерю. 3. Я був не з бояз..ких, гроза не лякала мене. 4. Ніби намал..ований на ч..орному полі картини сидів Кайдаш у білій сороч..ці з широкими рукавами. 5. Глянеш.. з високої гори на той ліс і здаєт..ся, ніби на гори впала оксамитова зелена тканка, гарно побгалась складками, позападала у вуз..кі долини тисячами оборок та жмутів. 6. Баба Палажка впала навколішки, залилас.. сліз..ми й поцілувала кін..чик золотого покривала. 7. Кріз.. натягнуті нитки дивилас.., як росте її донеч..ка, тягнет..ся руками до кол..орової стріч..ки, вплітає її поміж основу, стає поміч..ницею. 8. На дівчин..ці старен..ке вбран..ня, стоптані ч..оботята.

Виконайте тестові завдання:

1. М'який знак на місці пропуску треба писати в слові
А стежин..ці
Б вишен..ці
В сніжин..ці
Г Оксан..ці

2. М'який знак на місці пропуску треба писати в слові
А оболон..ський
Б посол..ський
В ірпін..ський
Г уман..ський

3. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в слові
А селянс..кий
Б братс..кий
В туристс..кий
Г бояз..кий

4. М'який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А забр..оханий, лял..чин
Б змагаєш..ся, кін..чик
В вуз..кий, красун..чик
Г взірец.., завзятіс..ть

5. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А царс..кий, радомишл..ський, корін..чик
Б мистец..кий, голубон..ці, майбут..нє
В лл..ється, Хмельниц..кий, чотир..ма
Г помешкан.., кишен..ці, перенос..те

6. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А крад..кома, залаз..те, таріл..ці
Б трудівниц.. , мас..ть, колодяз..ний
В брун..ці, чекістс..кий, плас..кий
Г брин..чати, річен..ці, дон..чин

7. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А пот..мянілий, кізон..ці, спілкуют..ся
Б поділ..ський, повод..ся, розріс..ся
В посол..ський, тр..ох, барабан..щик
Г слиз..кий, Гуцул..щина, тюр..ма

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А милесен..кий, рибал.ство, ковз..кий
Б дрогобиц..кий, рад..те, цвірін..кати
В сміют..ся, Галинон..ці, дирин..чати
Г матусен..ці, нен..ці, оболон..ський

9. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А жмен..ці, близ..кий, тон..ший
Б лл..яний, їдал..ня, Рівнен..щина
В дон..чин, волос..кий, чотирьох
Г пот..мяніти, кан..ський, віз..ми

10. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А міл..йон, голубон..ці, бул..йон
Б кавказ..кий, долон..ці, миєш..ся
В Гор..кий, ремін..чик, павіл..йон
Г погод..ся, стеблин..ці, п’ят..сот

11. Прочитайте рядки.
І я ще, як малесен(1)ке дівчатко,
щоранку починаюся спочатку.
Солодка мліс(2)ть... блідесен(3)кий промін(4)чик...
як добре жити... думати про ін(5)іие...

12. М’який знак НЕ ТРЕБА писати на місці цифр
А 1, 2, 5
Б 2, 3, 4
В 3, 4, 5
Г 2, 4, 5

13. У реченні Все мен(1)ше рук, що в(2)міють сіять хліб, все біл(3)ше рук, що тягнуть все у пел(4)ку м'який знак НЕ ТРЕБА писати на місці цифр
А 1, 2
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4

Мовний алгоритм.

Погодьтеся з твердженням або заперечте його. Відповідь обґрунтуйте.
1. Знак м’якшення вживається для роздільної вимови та пом’якшення приголосних.
2. Знак м’якшення пишеться після літер, що позначають зубні та шиплячі приголосні звуки.
3. Після р в українській мові знак м’якшення не пишеться.
4. У буквосполученнях льц, ньц – лц, нч; льч, ньч – лч, нч знак м’якшення пишеться залежно від вимови.
5. Після н перед шиплячими та суфіксами –ськ-, -ств- знак м’якшення не пишеться.
6. У прикметникових суфіксах завжди пишеться знак м’якшення.
7. Не пишеться знак м’якшення після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш .

Теми